Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trau đậu phụ kăl e bơh bu nuyh Mông
 • 21/01/2021 10:44
 • Ntơm kăl e, bu nuyh Mông lĕ blau nkra tuh nanh jêng trau sa dŭt ma kah, răm n’hanh uĕh ma n’hâm suan. Gơi gĕh trau đậu phụ kah, bu nuyh Mông dŏng ăp ntil ndơ gâm n’hanh nŭm pe ntil ndơ aơ: Tuh nanh, n’ha jiăm bây rse, dak play kroch n’hanh dak giấm srat. Tuh nanh ruah grăp têh, pler juh jêng bột. N’ha jiăm bây e hŏ luh kao, tăng, tho kloh, ân sơh dak koh jêng jê jê. Giấm srat mô rĭ play kroch koh n’gul iĕt sŏk dak dơm tâm siên, lŏch sŏk lơi grăp n’hanh ntô.
 • Bư brah tâm broh bon lan ta Quảng Khê
 • 14/01/2021 09:57
 • Lơ 8/1, Jrô kan Nau way – Mbơh hưn nô nau n’qual Dak Glong kan ndrel UBBL n’hanh bu nuyh bon lan xă Quảng Khê lĕ ndâk tâ Bư brah tâm broh oh nô bar đah bon Phi Mur n’hanh bon Ka La Dơng.
 • Nau ntĭm mât mray grăp kao krih
 • 14/01/2021 09:49
 • Grăp kao krih way gĕh ta ăp tâ lôch khay mih, gơi mât mray grăp kao krih dŏng ta ăp yăn tâm du năm, he mât mray nê nê gơi grăp kao krih mô gĕh iơh n’hanh mô gĕh roh nau kah.
 • Nau ntĭm dŏng play đào gơi nkra dak si
 • 14/01/2021 09:49
 • + Play đào nse: Sa du nar 2 – 3 tâ, du tâ sa 1 – 2 mlâm. Dŏng sa kơt aơ gơi luh âk dak đhuih, uĕh ma n’hâm suan, nhuận tràng, hoạt huyết. Dŏng sa play đào aơ uĕh ma n’hâm suan săk jăn bu nuyh sơh mbung, iê dak đhuih, bu nuyh ranh roh n’hâm suan, kon se n’hanh bu ur mô tŏng dak m’ham yor mô tŏng loih tâm săk.
 • R’năk bu ranh bon Ðiểu Nhong mât mray nau way ơm kăl e
 • 07/01/2021 09:59
 • Bơh đah nau nsrôih lâm lơi ăp ntil nau way mô di kăl e, ôp nti nau mhe, nau plăch r’gâl tât tâm nau rêh ôi mhau, ur sai bu ranh bon Ðiểu Nhong n’hanh Thị Hồng ta bon Bu Bir, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) hôm e mât mray uĕh ăp ntil ndơ kh’lay way ơm kăl e bơh bu nuyh Bu Nong.
 • Nau ntĭm dŏng play kroch săm bah nhul ndrănh
 • 07/01/2021 09:51
 • + Lah nhul ndrănh, ntơm sa ơm he ân bu nuyh nhul ngêt dak, ân ngêt dak âk tâm ban ma r’noh ndrănh bia gĕh ngêt tâm săk gơi bư loãng nồng độ ndrănh bia tâm săk jăn n’hanh sâm kơl bư ndrănh bia lăp tâm săk ngăch luh bơh tach. Jêh rĭ he sŏk du mlâm play kroch iĕt nkra dak ngêt mô rĭ koh jê jê sa ndrêh gơi ngăch bah nhul ndrănh.
 • Dŏng bum bri săm nau ji ăh ji ăm săk jăn
 • 07/01/2021 09:51
 • + Săm nau ji ăh ji ăm săk jăn jêh bah ji kop: Bum bri 15 gam koh jê jê, r’nga ôch 120 gam n’hanh phe 30 gam wâr ân sĭn jêh rĭ juh hăch nkhŭt dak wâr ân tâm ban, iĕt sŏk dak rklai đah 200 gam dak toh ndrôk, sĭk 100 gam, gâm ndrel bum bri ân sĭn. Dŏng sa du nar.
 • Bư brah tâm r’gŭm bon lan bơh bu nuyh Bu Nong
 • 31/12/2020 10:36
 • Bư brah tâm r’gum bon lan lah du ntil nau bư brah kh’lay bơh bu nuyh Bu Nong dơi bu nuyh bon lan ndâk jêh pĕ ăp ntil play lah gĕh âk bu nuyh bon lan gơi dăn mih uĕh siăl uĕh, ăp ntil tơm tăm jêng, kon sau uĕh lăng, tâm kơl n’hâm suan ndâk njêng bon lan.
 • Bư brah ndâk tơm gêy hao wâl mhe bơh bu nuyh Bu Nong
 • 31/12/2020 10:35
 • Bư brah ndâk tơm gêy hao wâl mhe lah du ntil nau bư brah kh’lay, gĕh âk nau uĕh bơh bu nuyh Bu Nong. Gơi bư brah aơ, bu ka lô tâm r’năk n’hanh gru hăn tâm bri joi tơm n’kar, tơm gle, rse iêl… nkra tơm gêy.
 • Nau ntĭm tho ân kloh glah khet krăk
 • 24/12/2020 13:51
 • + Nkhŭt iê dak giám mô rĭ iê boh sa tâm glah khet krăk, jêh rĭ nkhŭt iê dak. Gâm ân khuh tâm 15 – 20 mnĭt. Jêh khuh dak, he pơk ndrôp gơi dak luh hĭt bơh tach. Ntŭk khet mra kloh êng n’hanh n’hâm bô khet tĕng n’hâm dak mô hôm gĕh bô iơh.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.