Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsinhr tinhv lus phongx nhoz ntơưv nênhs cêv kuôl ntơưv tsêr chia tangr moz Covid-19

19/03/2020 10:19 G3T+7

Bôs Y têr kror nhis ban hanhx Cuêt tinhv xur 879/QĐ-BYT lus Kra Cêv kuôl y têr ntơưv tsêr, qơư nhoz phangx tangr moz Covid-19.

Nênhs cêv kuôl ntơưv tsêr tsuv njuôl đăngs jul tsi tsês. Ảnh tư liệu

Nênhs cêv kuôl

- Nênhs nhoz cênhz tsuô nênhs nhoz jê tsuô nênhs xăc đinhs;

- Nênhs zos lênhx nênhs cêv kuôl tox tsongs muôx cêt cuav xet nghiêms âm tinhr (muôx moz) SARS-CoV-2 trơưs kra ntơưv Bôs Y têr;

- Đuô lênhx nênhs trơưs tơư kra ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv los sis Ban Tơư kra Têz qơư phangx tangr moz Covid-19 haz nhoz txix moz mênhx pêv ntơưv cangz moz Bôs Y têr kra cxangz.

Cêv kuôl 14 hnuz xangv txix hnuz nhoz jê jas uô kangz hlo tsuô hâur pâuk nhangx xangv cis moz.

Tsinhr tinhv phongx nhoz ntơưv nênhs cêv kuôl

- Jông hlo mas nhoz iz lênhx iz phongx, zos tsi muôx txâus mas txangx pư ntơưv tus nênhs cêv kuôl đêz txangx pư ntơưv chor thanhx viên hur chuôz zis los sis chor nênhs nhoz uô cê, nhoz cêv đê tsơưs 2 met haz đêz qơư sinh hoax tsongs.

- Phongx cêv kuôl tsuv đamv bov điv pang, tsi sir zôngv điêux hoax nhiêts đôs, vêv xinhz tsi tsês, zôngv tsơưs chuôz zênhx hur phongx.

- Zos muôx điêux ciêns mas zênhv xair phongx nhoz tov kangz hlo, kangz chuô, đêz thangx qơư tiz nênhs môngl lus.

- Muôx tsêr vêv xinhz, yuôx phongx nzuôr têk, đêx nyaz.

- Muôx thoongz ntiv khâuz nhangz, muôx hâu bul.

Bảo Ngọc

483
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.