Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôz pangz 230,475 tênhr njaz tsuô xênhr Đăk Nông

15/08/2019 15:03 G8T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv tưz muôx Cuêt tinhv 976/QĐ-TTg lus hâux lưv pangz njaz ntơưv qơư khơưs tsês têz qơưs pangz tsuô xênhr Đăk Nông chia pangz tsuô Pêx xinhv hur cheix yeiz plăngz shông 2019.

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xar Đăk Ha (Đăk Glong) nhênhx njaz pangz

Trơưs ntơưv, Thuv tươngr Chinhr phuv zos Bôs Taix chinhr ru pangz khôngz tsi zuôr nhiax 230,475 tênhr njaz ntơưv qơư khơưs tsês têz qơưs pangz xênhr Đăk Nông. Thuv tươngr Chinhr phuv cuô Bôs Los đôngs-Thương binh haz Tsôngv langx nhênhx mênhx pêv lus nôis jung haz xur liêus bor cor.

WBPX xênhr Đăk Nông nhênhx haz sir zôngv chor njaz lo pangz bov đamv pangz huv six, zos tiz nênhs trơưs cui đinhs. Trươngx hơps uô kangz pangz tsinhv txov nhev, WBPX xênhr Đăk Nông bor cor Bôs Los đôngs-Thương binh haz Tsôngv langx, Bôs Taix chinhr chia kra tsuô Thuv tươngr Chinhr phuv xeiz xangr, pangz cxangz.

Bảo Ngọc

131
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.