Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsuô chor hanhx vi por laiv, laiv tsês ntâuz bul ndâux tsi zos qơư cui đinhs

20/02/2020 10:51 G2T+7

Bôs Y têr kror muôx công văn xang tsuô Bôs Taix nguên haz Môi trươngx; Bôs Công an; WBPX xênhr, đrôngl trưx thuôx Trung ương lus xưv lir hanhx vi por laiv, laiv tsês ntâuz bul ndâux tsi zos qơư cui đinhs.

Ntâuz bul ndâux por laiv tsi zos qơư mangl phuôv txus 7 chơưx nhiax. Ảnh : Mai Anh

Trơưs Bôs Y têr, ntơưv Việt Nam muôx 16 lênhx lo xac đinhs jương tinhr muôx cangz moz virus hnuôr. Chia tsơưs cis moz Covid-19, Tsov cưv Y têr kangz ntux haz Bôs Y têr Việt Nam tưz has pêx xinhv uô trơưs chor tsưr ziv phangx, hur ntơư muôx kror sir zôngv haz laiv tsês ntâuz bul ndâux uô kangz sir zôngv huv qơư cui đinhs.

Căn cưr Nghis đinhs sur 155/2016/NĐ-CP hnuz 18/11/2016 ntơưv Chinhr phuv cui đinhs lus phuôv vi phams hanhx chinhr hur făngz por vêv môi trươngx, Bôs Y têr cuô Wiv ban pêx xinhv xênhr, đrông tơư kra chor đơn vix chuên môn ntơưv trôngx qơư uô trơưs cxiz chênhr yangz xur, kra pêx xinhv: Thâuv hlê ntâuz bul ndâux tsuv laiv tangv siv tsuô hur thôngz ntiv tsât thaiv muôx hâu bul ntuv nti trơưs cui đinhs haz nzuôr têk hur saz si. Bangx cxix cxuô thôngz ntiv tsât thaiv muôx hâu bul ntuv nti ntơưv qơư công côngs; cxiz chênhr cxênhz yuôx, phuôv tsuô chor hanhx vi por laiv, laiv tsês ntâuz bul ndâux tsi zos qơư  cui đinhs...

Mai Anh (t.h)

311
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.