Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlang txov nhev chox bê ntơưr môngl txus thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz

18/11/2021 09:49 G11T+7

Tsêr cơưv mâur zor Đêx nkhơưz xar Quảng Hòa (Đăk Glong) muôx 4 phongx cơưv, lo muôz lus sir zôngv kangz shông cơưv 2019-2020. Tsêr cơưv nuôr cêv đêz trung tâm xar Quảng Hòa muôx li 20 km (cêr angr), phongx Zor zux hênhx Đăk Glong tưz zos trâu Tsêr Mâur zor Hoa Pơ Lang, xar Quảng Sơn cangr haz phênhz công zor viên kra ntơưr.

Shông cơưv 2020-2021, tsêr cơưv Đêx nkhơưz,  muôx 2 lơp cơưv (lơp 4 shông haz lơp 5 shông) đrul 3 zor viên haz 33 shuv xinhz. Viv cêr môngl lus phiv liv mas nuz tưs chor zor viên tưz chênhr phangx chox mor cênhz môngl, tangr su nox mor chox cênhz, su tamx ntơưv tsêr cơưv. Nuz keix kra ntơưr tangs, cưs kra ntơưr tror lust sêr cơưv tsinhv su. Txov nhev, phiv liv tangz sis chor cô zor por lênhx shir phangz, siz đênhr saz sir jul hkang đhâu txov nhev chia chox bê ntơưr môngl txus trâu chor cưr thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs.

Six hơưv kra-cơưv bê ntơưr ntơưv zor viên haz shuv xinhz lơp 5 shông

Chor nuz nangl lus, chor cô zor tsuv changz yêz môngl đhâu cêr pluô txus lơp kra ntơưr

Chor cưr lo njuôl chêr sur, tuô cangz moz uô ntêx lus hur tsêr cơưv

Cô zor H’Hương haz shuv xinhz lơp 4 shông kra-cơưv hu gâux

Cheix ntux kruôr chor cô zor tsuv môngl thor đêx tov pêx xinhv lus sir zôngv, vêv xinhz trâu shuv xinhz

A Trư

3,176
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.