Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Iz cê cxiz chênhr phangx, tangr moz Covid-19 iz cê bov đamv phuôv tsangr cinh têr

06/08/2020 11:09 G8T+7

Kreir zos tơư kra ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv Nguyễn Xuân Phúc ntơưv jas cơưv trưx tuênr ntơưv Thươngx trưx Chinhr phuv trâu cxuô trôngx qơư lus hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19, lo tsov cưv trâu hnuz keix 2/8.

Qơư cxênhz tangr moz Covid-19 sâuv Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Tâm Thắng (Cư Jut). Ảnh: Y Krăk

Uô kangz hak txul lênhx nênhs moz Covid-19 xuz thơưx hlo ntơưv Đà Nẵng, Bôs Y têr tưz chênhr mangx tơư kra tangv siv chor tsưr ziv phangx tangr moz; tơư kra tsov cưv xet nghiêms sâuv angr đangr, cênhz chor phương phap xet nghiêms trâu chor nênhs muôx ngui cơ cil moz, tưz muôx jas nhoz jê nênhs muôx moz, mông/lus, tror lus ntơưv chor qơư muôx ngui cơ ntâu. Ntâu xênhr, đrôngl tưz tsov cưv tangr langx cangz tangs nro chor thangx tsangv muôx ngui cơ cil moz ntâu thâuv pâuz chor nênhs cil moz muôx iêur tôr ntơưv Đà Nẵng.

Thuv tươngr Nguyễn Xuân Phúc hak, tangs nro têz qơưs phat hui tinh thânx côngv xaz, tsinhr tinhv tsi lơ lax, chuv cuan, tsinhr tinhv xor vangx tuô cangz moz haz cêv kuôl tsôngv langx ntơưv thangx tsangv muôx moz hur côngs đôngx; tsuv uô lo oz mux tiêu uô cê hur tangs dro kangz ntux njiz txov nhev, por vêv đăngs jul Pêx xinhv tangz sis tsi chia txu grêl cinh têr. Thuv tươngr has cuôs, iz lênhx pêx xinhv zos iz lênhx chiênr sir sâuv max trâns tir cangz moz; iz chuôz zis tsuv zos iz phaor đaix phangx tangr moz đrul sir jul hlo.

* Đăk Nông su chor jix vus tsi zov chênhr txix 0 six hơưv hnuz 2/8

Trơưs Công văn xur 3882 lus cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv WBPX xênhr, txix 0 six hơưv 2/8/2020, Đăk Nông su chor hoax đôngs lêr hôis, nghi lêr tôn zor, jaiv siz tưr thêv thos, xưv cxênhx tox tsongs chôngz nênhs ntơưv qơư công côngs, yangr tax vânx đôngs haz chor xưv cxênhx lux tsi tâu zov chênhr. Txar tsêk chor cơ cuan uô langx luôv (thangx tsangv uô si, jaiv chir, karaok, mat-xa, cuanr bar…).

Tsi nhoz uô cê chôngz đhâu 30 lênhx ntơưv qơưv công côngs, cêv kuôl đêz jê hlo 1m thâuv siz njiz. Tangs nro pêx xinhv môngl thangx tsangv muôx moz lus xênhr tsuv lo cxênhz yuôx, kra bor y têr. Chor nênhs muôx moz thôngx li ntơưv Covid-19, los sis môngl txul chor qơư muôx ngui cơ saz (trơưs yangz xur ntơưv Bôx Y têr) tsuv lo xet nghiêms haz cêv kuôl haz, seiz shuôk đrăngx đrênhk.

Quốc Sỹ

732
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.