Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao tay nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 hao đăp mpăn nau pah kan wăng sa

06/08/2020 11:09 G8T+7

Nĕ jêng nau ntĭm gai bơh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ta tâ rbŭn trực tuyến bơh n’gâng kan Chăm gai Chính phủ đah ăp n’gor tâm nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19, dơi ndâk kan mhau lơ 2/8.

Ntŭk trĕng ksiêm nau ji tưp Covid-19 tâm trong têh 14, ta xă Tâm Thắng (Čư Jŭt). Ảnh: Y Krăk

Jêh saơ bu nuyh dương tính đah nau ji tưp Covid-19 ntơm gĕh ta Ðà Nẵng, Bộ Y tế lĕ ngăch ntĭm gai ăp ntil nau pah kan n’jrăng n’gang nau ji tưp; ntĭm gai ndâk nau kan xet nghiệm âk ta bu nuyh bon lan, kan ndrel ma ăp ntil nau mĭn kan xet nghiệm ân ma ăp bu nuyh klach gĕh tâm tưp nau ji, bu nuyh tă tâm mâp ma bu nuyh gĕh nau ji, hăn/tât, sĭt ta ăp ntŭk gĕh âk nau ji tưp. Âk n’gor, bon têh lĕ ndâk nau kan n’king ăp ntŭk klăch gĕh nau ji tưp lah saơ bu nuyh tưp nau ji tă bơh bon têh Ðà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ntênh đă kan, lam bri dak n’hao nuih n’hâm tâm r’nglăp, tâm nĕ mô dơi lah mô n’jrăng, mô klach đah nau ji, lĕ n’hâm suan pah kan n’king bư lĕ nau ji tưp n’hanh bu nuyh bon lan mô gĕh tâm gŭ êp; pah kan ân jêh uĕh bar ntil nau kan yor ăp bri dak gĕh nau jêr jŏk, mât mray uĕh n’hâm suan săk jăn Bu nuyh bon lan khă nĕ mô dơi tranh nô nau wăng sa. Thủ tướng đă, ăp bu nuyh bon lan jêng du huê  ka han n’gang nau ji tưp; du r’năk sa jêng du mlâm wâl têh lĕ n’hâm suan n’jrăng nau ji tưp.

* Dak Nong nchăng mpông rlu ăp ntil nô nau pah kan mô lăng kh’lay ntơm 12 mông măng lơ 2/8

Tĕng Sam bŭt ndơp mrô 3882 tâm nau kan hao n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 tâm lam n’gor bơh UBBL n’gor, ntơm 12 mông măng lơ 2/8/2020, Dak Nong nchăng mpông rlu ăp ntil pâl rlưn, nau rbŭn ta wâl brah ndu, nau pâl mpât săk jăn, nô nau kan rbŭn âk bu nuyh ta ăp ntŭk tâm bon lan, sân chưng play đung n’hanh ăp ntil nô nau pah kan têh mô lăng kh’lay. Ðă nchăng mpông ăp ntŭk (ntŭk kon se pâl, ntŭk pâl ân aih bôk ngok, ntŭk bư uĕh săk jăn, karaoke, mát - xa, quán bar...).

Mô dơi gŭ âk rlau 30 nuyh tâm bon lan, tâm gŭ ngai bu nuyh aơ đah bu nuyh ri tâm du met. Lĕ r’ngôch bu nuyh tă bơh ăp ntŭk gĕh nau ji tưp tât tâm n’gor dơi bu khăm, mbơh hưn y tế. Lah bu nuyh saơ gĕh nô nau klach tưp nau ji Covid-19, mô rĭ hăn tât ta ăp ntŭk gĕh âk bu nuyh tưp nau ji (tĕng nau mbơh bơh Bộ Y tế) dơi bu đă hăn xet nghiệm n’hanh ân gŭ êng, ksiêm uănh nao nao n’hâm suan săk jăn.

Quốc Sỹ

730
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.