Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Việt Nam uô lo ntâu cêt cuav tangs nro sâuv cxuô făngz

02/01/2020 09:31 G1T+7

Tangs cis 30/12, ntơưv Hà Nội, Chính phủ tsov cưv Hôis nghis trưx tuênr tsuô cxuô trôngx qơư kra uô Cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx haz nhangx xangv ngân sach shông 2020.

Chor đôngx chir thơưx chox Xênhr wiv, HÐPX, WBPX xênhr; thơưx chox chor sơv, nganhx, trôngx qơư tuôx côngv ntơưv qơư hâur qox Ðăk Nông.

Ntơưv Hôis nghis, Chính phủ khăngv đinhs, shông 2019, hur bôir canhv ntâu phiv liv, thach thưc, hur chox kra ntơưv Ðangv, sir jul ntơưv tangs nro hês thôngr tsinhz chei, tsôngv langx, côngs đôngx joanh nghiêps haz Pêx xinhv tangs nro têz qơưs, tinhx hinhx cinh têr-tsôngv langx txuôl hlôngr yaz hênhr yangx. Việt Nam uô lo ntâu cêt cuav zov chênhr, tangs nro sâuv cxuô făngz haz zos shông tiv oz zênhx nzênhv uô tar haz hlang đhâu tangs nro 12/12 chiv tiêu cêr hoaix chuôz kra.

Shông đhâu, cinh têr vir mô truôx; lams phat lo tangr tsuô keiz kêl; cxangz ndê cinh têr lo 7,02% haz thuôx pơưk chor têz qơưs cxangz ndê saz hlo thangx tsangv haz kangz ntux...

Hồng Thoan

744
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.