Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ưngr jungx “Bluezone” pangz kra nhoz jê nênhs mangl moz Covid-19

06/08/2020 11:08 G8T+7

Tov ntêx tinhx hinhx moz Covid-19 muôx tror tuôx, Bôx Y têr tưz kra muôx ưngr jungx "Bluezone" chia pangz cxênhz seiz haz tangr tov hâur ntêx lo tinhx hinhx moz têx thâuv zuôr muôx phiv liv hur nôngz nhôngl txul hnuôr.

Zos jiêns phênhv mêmx

"Bluezone" zos bê hu ntơưv ưngr jungx canhv bor nzur Covid-19, bâuv li sir zôngv công nghês Bluetooth muôx sâuv chor điênx thoaix caz njê chia xac đinhs thangx tsangv an toanx trâu nênhs sir zôngv. Ưngr jungx nuôr zuôr chia cox sox seiz haz pâuz lo iz puôl ndil cox muôx chor nênhs tưs mangl nhangx xangv mangl moz Covid -19 los tsi mangl haz tsinhv pangz sâu ndu ntu txangr jê ntơưv cox trâu chor nênhs côngv sir zôngv ưngr jungx.

Nênhs zôngv zuôr trui câpx trâu kror qơư https://www.bluezone.gov.vn/ chia taiv ưngr jungx  Bluezone lus; los sis môngl trâu ntơưv  App Store haz CH Play nrarr ưngr jungs "Bluezone" haz taiv lus.

Bảo Ngọc

914
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.