Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl yangz đuô 60 shông krêz cêr Hôx Chir Minh haz Hnuz truênx thôngr bôs đôis Trươngx Sơn

09/05/2019 14:19 G5T+7

Ban Tuên zor Xênhr wiv Đăk Nông kror nhis muôx Kra xur 07-HD/BTGTU lus kruôz ntuôl yangz đuô 60 shông krêz cêr Hôx Chir Minh haz Hnuz truênx thôngr bôs đôis Trươngx Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Lêr uô tar Bia ndu txus canr bôs, chiênr sir ntâus tsangv, tuôs hur uô hâux lưv cxiv tsang haz por vêv cêr hanhx lang ntâus tsangv Kauv têz-Kangz têz, ntu đhâu xênhr Đăk Nông. Ảnh: Y Krăk

Nôis jung kruôz ntuôl tox tsongs has txus chox kra ntơưv Đangv hur sưs nghiêps ntâus tsangv jaiv phongr făngz Kangz têz, thôngr nhât têz qơưs; lus saz xangr, saz đuz ntơưv đêr cuôr Mir haz chinhr cuênx uô krêr hur thiêt lâps phangx ntu pangz ntơưv tos tov kangz lux făngz Kaauv têz tsuô tov hâur ntêx făngz Kangz têz đhâu ntu cêr thâux xang Trươngx Sơn-cêr Hôx Chir Minh; kror qơư, vai tsõ, grê ntơưv cêr Trươngx Sơn – cêr Hôx Chir Minh hur ntâus tsangv tir Mir pangz têz qơưs; khangv đinhs cuêt tinhv krêz cêr  Trươngx Sơn-cêr Hôx Chir Minh pangz đăngs jul, chuôz tangv tsuô yangr tsangv tros făngz Kangz têz zos chuv trương zos cêr, sangr tos ntơưv Đangv haz Lâul Hôx, iz kror tiv zix lus cuân sưs ntơưv Đangv haz tuz tros pêz.

Q.S

515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.