Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txix hnuz 1/4, tsuv txu grê greix buô pang grêl 70.000 nhiax/kg

03/04/2020 09:56 G4T+7

Uô trơưs tơư kra ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv, hnuz 30/3, Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Trịnh Đình Dũng haz Bôs trươngv Bôs Nông nghiêps & PTNT muôx chuôv uô hâux lưv tsuô 15 joanh nghiêps zus tsax ntâu bangx tsưr ziv tsinhr tinhv txu grê greix buô pang grêl 60.000 nhiax/kg.

Txix hnuz 1/4, grê greix buô txu grêl yuôr 70.000 nhiax/kg

Xuz thơưx, txu grê ntơưv 75.000 nhiax/kg grêl txus 70.000 nhiax haz txus kangz cuir II haz cuir III tsuv grêl txus 65.000 txus 60.000 nhiax/kg.  15/15 joanh nghiêps hnuôr thôngx zênhv txu grê greix buô grêl yuôr 70.000 nhiax/kg txix hnuz 1/4/2020.

Bôs Nông nghiêps & PTNT tưz muôx 2 jaiv phap tsinhv chia txu grê buô nôngz nhôngl tov ntêx hnuôr zos: Cxênhz seiz, tangr tu nro moz ơs buô Chân phi uô kror truôx cxiz chênhr cxangz nzir pangz buô cênhz an toanx sinh hocx; uô iz tuôv cxix chor jaiv phap iz cê bov đam muôx txâus muôs, iz cê cxiz chênhr phuôv tsangr sanv xuât hur têz qơưs.

Quốc Sỹ

267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.