Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr cơưv cxênhx II Quảng Hòa trâu saz kruôz ntuôl shuv xinhz tror tuôx cơưv uô kangz jas su Covid-19

14/05/2020 10:40 G5T+7

Shông cơưv 2019-2020, Tsêr cơưv cxênhx II xar Quảng Hòa (Đăk Glong) muôx 517 shuv xinhz, tiv zix mas zos minhx cxưx nênhs tsơưs.

Uô kangz pêz hli su cơưv chia phangx jangv moz Covid-19, hur thơưx hnuz tror tuôx cơưv, tsêr cơưv yuôr 59 tus shuv xinhz tsi tuôx cơưv. Uô kangz oz tuânx, tsêr cơưv fênhx đrăngz tsi muôx njêx muôl 40 lênhx cưr/hnuz; hur chor hnuôr muôx txus 20 shuv xinhz hnul tsi lo xur mông. Kror tiv zix, ntâu shuv xinhz zos minhx cxưx Môngz ntơưv tsêr cơưv tưz “cxiv tsang chuôz zis” haz tsi tror tuôx cơưv ntơưr. Viv li, cưs kra ntơưr hur tsêr cơưv đrul chinhr cuênx, chor tsov cưv đoanx thêv tror môngl tsus cxuô luz tsêr chia kruôz ntuôl zus shuv xinhz tror tuôx cơưv ntơưr. Zos đruôz hnuz chor cưr môngl uô têz mas chor cưs kra tsuv cangr shênhv tsâus ntux, môngl yênhx châuv cai cêr tsus cxuô luz tsêr shuv xinhz chia kruôz ntuôl chor cưr...

Cưs kra Lê Văn Lương (yo đơưz), cưs kra chuv nhiêms lơp 9B kruôz ntuôl cưr V.T.D zuôr “txir” lo 2 hli tror môngl cơưv

Ban jamr hiêus Tsêr cơưv cxênhx II Quảng Hòa tuôx txus shuv xinhz tsêr hnul qơư chor cưr zuôr txir đuô kror qơư

Cưs kra môngl đrăngs lax chia kruôz ntuôl shuv xinhz tưz “cxiv tsang chuôz zis” tror tuôx tsêr cơưv

Txix gơưv tix lâul Vừ Văn Tú tsuôs pâuz seiz tus muôv zâu, lênh xmuôv V.T.H tso ntơưr tsês haz zuôr “txir” tiv hênhx Krông Păk (Đăk Lăk) đhâu facebook

Uô kangz “zuôr zơưs” môngl đuô kror qơư, cưr S.T.P, shuv xinhz lơp 9B los six xangr tror kangz môngl cơưv tangz sis chuôz zis tsi puz

Uô kangz iz luz six saz ntêr kruôz ntuôl, ntâu cưr shuv xinhz tưz tror kangz tuôx cơưv, tsơưv tas tưz “cxiv tsang chuôz zis”

Quốc Sỹ

343
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.