Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wâl sam bŭt gưl II Quảng Hòa nsrôih jă đă kon se plâ nti sam bŭt tay jêh rlu yor nau ji tưp Covid-19

14/05/2020 10:40 G5T+7

Năm nti 2019-2020, Wâl sam bŭt gưl II xă Quảng Hòa (Dak Glong) gĕh 517 kon se nti sam bŭt, tâm nĕ gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh.

Jêh pe khay r’lu nti gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19, ta nar ntơm plâ nti sam bŭt tay, wâl sam bŭt gĕh 59 nuyh kon se mô saơ hăn nti. Jêh tât 2 pơh, wâl sam bŭt gĕh 40 kon se nti r’lu du nar; tâm r’noh aơ gĕh tât 20 kon se mô dơi gĭt bu joi ôp rĭ aơ. Tâm nĕ, gĕh âk kon se nti sam but bu nong Mông lĕ “gŭ ur sŏk sai” jêh rĭ mô hôm plâ nti sam bŭt. Yor nĕ, nau ntĭm tâm wâl sam bŭt n’hanh ma n’gâng kan bri dak, ăp ntŭk kan n’hanh phung kan lĕ tât ta ăp wâl gơi jă đă kon se plâ nti sam bŭt tay. Yor ôi mhau kon se hăn luh tâm mir nĕ nai ntĭm ndăn mông rlu dơng nar, ăp măng, hăn rlau chhât kilômet tât ta ăp wâl kon se gơi jă đă kon se plâ nti sam bŭt tay…

Nai ntĭm Lê Văn Lương (ao nglang), nai ntĭm uănh gai jrô 9B jă đă oh V.T.D sŏk “sai” mhe 2 khay plâ nti sam bŭt tay

N’gâng kan chăm gai Wâl sam bŭt gưl II Quảng Hòa tât ta wâl kon se nti sam bŭt gơi ôp ntŭk gŭ ăp kon se mhe sŏk sai hăn gŭ ta ntŭk êng

Nai ntĭm hăn tât ta ndrênh lŏ gơi jă đă ăp kon se “gŭ ur sŏk sai” plâ nti tay

Ur sai nô Vừ Văn Tú uănh rup oh bu ur, kon se nti V.T.H rlu nti sŏk “sai” sĭt ta n’qual Krông Păk (Dak Lak) ta facebook

Jêh “sŏk sai” sĭt ta ntŭk êng rêh, oh S.T.P, kon se nti jrô 9B ŭch plâ nti ngăn khă nĕ r’năk păng mô hôm ŭch ân hăn nti

Jêh ăp tâ nsrôih jă đă, âk kon se nti sam bŭt lĕ plâ nti tay, tâm nĕ gĕh n’hanh ăp kon se lĕ “gŭ ur sŏk sai”

Quốc Sỹ

433
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.