Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trung đoanx 994 chênhr phangx, tangr moz Covid-19 tsuô tuz tros yaz

23/04/2020 14:41 G4T+7

Shông 2020, Trung đoanx 994 (Bôs Chiv hui cuân sưs xênhr) nhênhx, kra shuv muôx li 500 lênhx tuz tros yaz huv tsuô nôngz nhôngl moz Covid-19 tangz tov moz hênhr.

Cênhz đrul đamv bov tsuô hâux lưv kra shuv, đơn vis tưz chênhr phangx uô chor tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19, đamv bov an toanx tsuô tuz tros yaz. Trung đoanx tưz cxiv tsang cêr hoaix haz tsov cưv has kra hâux lưv phangx, tangr moz tsuô tangs nro canr bôs, tuz tros đơn vis. Ntâu băng jôn, khâuv hiêus kruôz ntuôl phangx, tangr moz lo đei ntơưv đơn vis. Cênhz đrul chia tsơưr lênhx nênhs hur tsêr tuôx seiz, đơn vis tsinhv uô jông vêv xinhz joang trais, tsuôk yuôx tuô cangz tangs nro joanh trais, iz puôs ndil qơư tuz tros nhoz…

Canr bôs haz kruô môngl lus đơn vis por lênhx nzuôr têk đêx yuôx tuô cangz, njuôl chêr sur, kra bor y têr

Đamv bov cêv đêz 2 m haz chox ntâuz bul ndâux hur ntu cơưv điêux lênhs, đôis hinhx

Canr bôs, tuz tros shuv tuô fov tsuv chox ntâuz bul ndâux

Ntiv trơưk ntơưv tuz tros tsuv tsâu đhâu đêx bâu tuô cangz uô ntêx hnox

Cưs yuôx tus tros vêv xinhz, tsuôk yuôx tuô cangz tangs nro joang trais, iz puôs ndil qơư tuz tros nhoz

Cưs yuôx Trung đoanx 994 kruôz ntuôl lus tinhx hinhx haz tsưr ziv phangx moz Covid-19 tsuô tuz tros uô ntêx môngl hnox

Phan Tân

329
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.