Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trung đoàn 994 ngăch n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 ân ka han mhe

23/04/2020 14:41 G4T+7

Năm 2020, Trung đoàn 994 (Mpôih ka han Ntĭm gai tâm lơh n’gor) dơn, ntĭm ren tâm 500 ka han mhe tâm mâp gĕh nau ji tưp Covid-19 abaơ.

Bơh đah ndâk uĕh pah kan ntĭm ren, mpôih ka han lĕ ngăch n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19, gơi uĕh lăng n’hâm suăn săk jăn ma ka han mhe. Trung đoàn lĕ ndâk njêng nau nchră kan n’hanh ntĭm nê nê nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp ân ma ăp kan bộ, ka han tâm mpôih. Âk băng rôn, sam bŭt mbơh ntĭm n’jrăng, n’gang nau ji tưp dơi bu yông mpơl ta mpôih. Jêh rĭ ân iê dơm oh nô mpôl băl ka han tât hăn khâl, mpôih ka han lĕ ndâk tâ mpêh tho bư kloh ngih wâl gŭ, krih dak si bư khĭt ka man tâm mpôih, bơh bĭt ntŭk ndâk bư mpôih...

Kan bộ n’hanh bu năch luh tăp tâm mpôih tho ti đah dak si bư khĭt ka man, ksiêm săk jăn duh hĕ mô, mbơh hưn nô nau y tế

Gŭ tâm ngai iê ngăn ngên 2 met n’hanh put muh măt lah nti ren nau tâm lơh, nô nau mbơh kan

Kan bộ, ka han nti panh phao put muh măt đah siăm

Siên mâng keh ka han dơi bu trăm tâm dak duh ân lĕ ka man lor ma sŏk dŏng sông sa

Nai dak si ka han bư kloh, krih dak si bư khĭt ka man tâm mpôih, bơh bĭt ntŭk ndâk bư mpôih

Nai dak si ka han Trung đoàn 994 mbơh nô nau pah kan n’hanh ntĭm kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 ân ma ka han lor ma sông sa

Phan Tân

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.