Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô 65 shông Ntâus zênhx Điêns Biên Phuv

09/05/2019 14:19 G5T+7

Tangs cis 6/5, xênhr Điêns Biên tsov cưv Lêr yangz đuôi 110 shông Hnuz muôx tơưv xênhr (28/6/1909-28/6/2019); 65 shông Ntâus zênhx Điêns Biên Phuv (7/5/1954-7/5/2019) haz tos nhênhx Huân chương Đôx lâps hangx iz ntơưv Tsuv tinhx têz qơưs khơưs puz.

Hlôngr njêx muôl tsôngv box cxuô minhx cxưx Điêns Biên môngl đhâu lêr đaix yangz đuô

Ntơưv chuôv uô lêr, đrul has đhâu ntu muôx tơưv haz phuôv tsangr ntơưv xênhr Lai Châu kuz (nhis nuôr zos Điêns Biên), jiênr krê tưz has chor jiênr biênr tsinhv ntơưv ntâus Điêns Biên Phuv-iz chiênr công nto côngz lơưs hur lus đruôl ntâus tsangv tir nênhs fêv tov đrâu ntơưv pêz minhx cxưx hur thêr civ 20. Ntâus zênhx Điêns Biên Phuv zos biêuv tươngs ntơưv txuôl nzir, phat hui truênx thôngr cach mangs, truênx thôngr lus đruôl vangv vol yênhx cxênhz shông cxiv tsang têz qơưs haz tuôr têz qơưs ntơưv minhx cxưx Viêtx Nam, zos banv anh hungx ca lus saz nhiav têz qơưs, saz tuôs nthi, tinh thânx cuav camv, cuz saz cach mangs ntơưv tuz tros haz pêx xinhv tangs têz qơưs, ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx xênhr Điêns Biên-Lai Châu; khangv đinhs chox kra txơưx njê, coz ntơưv Đangv Côngs sanv Viêtx Nam haz Tsuv tinhx Hôx Chir Minh hur chox kra pêx xinhv pêz uô trơưs saz xangr, sir jul “Tsi muôx đaz tsi jông đuô đôx lâps tưs zos”.

P.V

448
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.