Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txuôl nzir sir jul uô trơưs chor ji nguêns ntơưv Tsuv tinhx Hôx Chir Minh haz Chiv thix 05 Bôs Tsinhz chei

15/08/2019 14:50 G8T+7

Hnuz 13/8, Ban Thươngx vus Xênhr wiv Đăk Nông tsov cưv Hôis nghis trưx tuênr 50 shông Ji tsuc ntơưv Tsuv tinhx Hôx Chir Minh haz Sơ cêt 3 shông uô trơưs Chiv thix 05-CT/TW ntơưv Bôs Tsinhz chei tsuô chor trôngx qơư hur xênhr.

Khơưs Fax kruôs ntơưv Tsuv tinhx WBPX xênhr tsuô chor tox thêv, car nhênhs điênv hinhx tiên tiênr hur 3 shông uô trơưs Chiv thix 05 ntơưv Bôs Tsinhz chei

Đhâu 50 shông uô trơưs Ji tsuc ntơưv Tsuv tinhx Hôx Chir minh, 3 shông kra uô Chiv thix 05 ntơưv Bôs Tsinhz chei, xangr lo lus cơưv shuv haz uô trơưs saz xangr, saz jông, phong cach Hôx Chir Minh lan toav muôx jul hur canr bôs, đangv viên haz Pêx xinhv. Cxuô cxênhx wiv, chinhr cuênx, canr bôs, đangv viên haz Pêx xinhv xangr lo tuz đuô lus chor nôis jung cơ banv, grê lux yangx ntơưv Ji tsuc tưz xưs li saz xangr, saz jông, phong cach Hôx Chir Minh; năng đôngs, sangr tos, nrar, xair zangv uô jông, tsinhz tas, muôx kangz hâu cênhz uô trơưs chor nghis cuêt, chiv thix, cui đinhs ntơưv Đangv.

Chor điênv hinhx tiên tiênr zos lưu, siz cơưv tsưr ziv hur cơưv shuv haz uô trơưs Lâul

Thươngx trưx Xênhr wiv cuôs cxuô cxênhx wiv, chinhr cuênx, đoanx thêv txuôl nzir uô jông trơưs Ji tsuc ntơưv Lâul haz chor hâux lưv zov chênhr hur Cêr hoaix xur 19 ntơưv Ban Thươngx vus Xênhr wiv lus uô trơưs Chiv thix 05; muôz nôis jung sinh hoax chuên đêx shông 2019 haz chor shông lơưr kangz lus sinh hoax đinhs cix cxiv tsang cêr hoaix đăng cir cơưv shuv haz uô trơưs tsinhz tas, muôx kangz hâu.

Hoàng Hoài

203
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.