Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô trơưs Hli vêv sinhz, tuô cangz, khưv trungx jas 2 shông 2018

04/10/2018 09:37 G10T+7

Hnuz nuôr, đrul ntux sur nông, nangs lus ntâu mas ngui cơ mangl moz ntơưv tsax zus haz khav năng bungx phat jix moz tangr tưs tưz muôx.

Uô trơưs vêv xinhz, tuô cangz, khưv trungx iz tuôv cxix zos biêns phap jông hlo tangr tâu ntâu zangv moz phuôv vangv

Chia chênhr phangx tangr jix moz phuôv vangv, cis txangr ha por vêv uô nox, đăngs jul pêx xinhv, phangx tangr cxuôv hav tsơưs hlo jix moz uô muôx, WBPX xênhr tưz phat đôngs  “Hli vêv xinhz, tuô cangz, khưv trungx jas 2 shông 2018”. Nhoz txix điêux ciêns ntơưv trôngx qơư zuôr kra uô txix hnuôr txus kangz hli 10/2018. Uô trơưs tơư kra ntơưv WBPX xênhr, Sơv Nông nghiêps – PTNT tưz cxiz chênhr nganhx thur y cênhz đrukl cxuô trôngx qơư trâu saz pangx tuôz nênhs haz cxiv tsang cêr hoaix nhênhx vâts tư, hoarb tsât uô trơưs hli tôngv vêv xinhz, tuô cangz, khuv trungx sâuv thangx tsangv cxuô luz hênhx…

Văn Tâm

372
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.