Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thông bor xâuk kangz ntơưv Bôs Tsinhz chei lus hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19

26/03/2020 14:37 G3T+7

Hnuz 21/3, Bôs Tsinhz chei muôx Thông bor lus hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19. Nôngz nhôngl đhâu, moz Covid-19 muôx ntâu yangx, vangv chênhr ntơưv ntâu têz qơưs, thangx tsangv, tac đôngs ntâu txus phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, cxuôv hav hênhr hênhr txus đăngs jul haz luz nênhx ntơưv pêx xinhv nhoz ntâu têz qơưs. Đangv haz Têz qơưs tưz tơư kra cxuô cxênhx, cxuô nganhx tuôr truôx tinhx hinhx, jiênr biênr, huv six muôx jaiv phap jông phangx, tangr moz.

Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguyễn Phú Trọng chox kra chuôv cơưv chei ntơưv Bôs Tsinhz chei lus hâux lưv phangx tangr moz Covid-19. Ảnh tư liệu

Bôs Tsinhz chei, Ban Bir thư, Thươngx trưx Ban Bir thư, thuv tươngr Chinhr phuv tưz muôx ntâu văn banv tơư kra, hu grul tangs nro hês thôngr tsinhz chei, tuôx côngv ntơưv tangs nro pêx xinhv; cuô cxuô cxênhx wiv đangv, chinhr cuênx, chor ban, nganhx, đoanx thêv tox tsongs phangx, tangr moz đrul tinh thânx tsach nhiêms saz hlo, tsinhr tinhv tsi chia cangz moz phuôv vangv, cênh zuô chor hâux lưv chênhr yênhv, pangz côngx đôngx joanh nghiêps, tuôr truôx uô hnox, uô luôv, tu jông pêx xinhv, chênhr phangx chor phương anr phux hôix nênx cinh têr. Bôs Tsinhz chei hu tangs nro tsôngv box, đôngx chir haz tuz tros tangs nro têz qơưs tsuv côngv saz, thôngx zênhv saz xangr haz hanhx đôngs, sir jul đuô haz. Pêz Việt Nam tsinhr tinhv cor zênhx moz Covid-19.

Quốc Sỹ (t.h)

362
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.