Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thir sinh Phams Văn Trươngx lo jaiv iz tangs têz qơưs Jas tưr Shông hluôs cơưv haz uô trơưs Lâul Hôx

19/12/2019 10:13 G12T+7

Ntơưv Vongx chung cêt sơưr keiz tangs têz qơưs Jas tưr Shông hluôs cơưv shuv haz uô trơưs saz xangr, saz jông, phong cach Hôx Chir Minh 2019 uô tsuô tangs cis 14/12 ntơưv Thuv đô Hax Nôis, thir sinh Phams Văn Trươngx (zus shông 1990) nhoz xar Ea Pô, hênhx Cư Jut (Đăk Nông) tưz hlang đhâu 29 thir sinh cênhz bangv C chia lo jaiv iz Jas tưr.

Thir sinh Phams Văn Trươngx (tiv iz sangz xik tuôx) nhênhx jaiv iz bangv C ntươv jas tưr

Phat đôngs ntơưv hli 5/2019, jas tưr sâu lo jê 500.000 shuv xinhz, sinh viên, canr bôs cangr, zor viên, đoanx viên, thanh niên hur têz qơưs haz lưu shuv xinhz Viêtx Nam nhoz hur têz qơưs haz  nhoz têz qơưs tov đrâu tuôx côngv. Chor thir sinh hlang đhâu vongx tưr loais trơưs 3 jas đrul hinhx thưc uô baix trăc nghiêms trưx tuênr haz iz jas tưr muôx 30 câu hnul cis txus chor lus kra ntơưv Tsuv tinhx Hôx Chir Minh tsuô cxênhx hluôs; chor jăngx cơưv lus saz xangr, saz jông, phong cach Hôx Chir Minh; chor nôis jung cơ banv hur Ji tsuc ntơưv Tsuv tinhx Hôx Chir Minh, tac phâmv “Jân vâns” haz tac phâmv “Cxangz ntâu saz jông cach mangs, qiz tangs nro chuv nghiar car nhênhs”...

Mạnh Thắng

784
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.