Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tox tsongs kruôz ntuôl cêt cuav Hôix nghis Trung ương 4 (khoar XIII)

14/10/2021 15:08 G10T+7

Nuz keix 11/10, ntơưv Hà Nội, Ban Tuên zor Trung ương tsov cưv Hôix nghis bor cor viên Trung ương thông bor sei cêt cuav Hôix nghis Trung ương 4 (khoar XIII) sâuv hinhx thưc trưx tuênr tangs nro têz qơưs.

Ban Tuên zor Trung ương cuôs cxênhx wiv, ban tuên zor, pangz bor cor viên cxuô cxênhx tsuv tox tsongs kruôz ntuôl tuz đangr chor nôix jung zov chênhr, chor yaz ntơưv Hôix nghis Trung ương 4. Mênhx pêv, tinhx hinhx lus phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thâuv hâur shông txus nuôr, hâux lưv chor hli kangz shông 2021 haz shông 2022 tsuv tox tsongs kruôz ntuôl, muôx thôngx zênhv hur canr bôx, đảng viên haz tangs nro tsôngv langx pêx xinhv chia thôngx zênhv saz xangr haz hanhx đôngx. 

Chor nôix jung zov chênhr, kror yaz ntơưv Hôix nghis Trung ương 4 tsuv lo kruôz ntuôl tuz đangr

Cxiv tsang, khu hlôngr Đảng lo siz thangv ntơưv Hôix nghis Trung ương 4 zos uô mênhx pêv, đrul cxiz chênhr uô trơưs Nghis cuêt Trung ương 4 (khoar XII). Tiv zix mas tangr, lơưr txangr, tiv zix đâur tranh, xưv lir mênhx pêv xưs suy thoái lus saz xangr tsinhz chei, saz jông, uô nênhx, chor hanhx vi tham nhungr, tiêu cưx haz chor muôx tơưv "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Kror kruôz ntuôl zov chênhr iz cxa yaz hur cxiv tsang, khu hlôngr Đảng tưz lo hôix nghis yangz thôngz, krêz đangr phamx vi txus tangs nro hêx thôngr tsinhz chei. Cênhz đrul tangr, lâuz txangr mas tsuv chênhr phangx phangx tangr, cênhz tsinhr tinhv đâur tranh, xưv lir mênhx pêv xưs suy thoái lus saz xangr tsinhz chei, saz jông, uô nênhx haz chor hanhx vi tham nhungr, tiêu cưx. 

Quốc Sỹ

2,769
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.