Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz shuv thôngz xur, kruôz ntuôl har txưr, por trôngz har txưr Viêtx Nam ntơưv hênhx Đăk Glong

31/07/2019 18:28 G7T+7

Chuôv yangz shuv zos Ban Tuên zor Xênhr wiv Đăk Nông cênhz đrul Cuân Cangv Saix Gonx tsov cưv ntơưv hênhx Đăk Glong tsuô hnuz 26/7, đrul 250 canr bôs, đang viên haz pêx xinhv tuôx côngv.

Kruôz ntuôl tsuô canr bôs, pêx xinhv xar Quangv Khê, hênhx Đăk Glong

Bor cor viên Cuân Cang Saix Gonx tưz thôngz xur lus đruôl muôx lanhr thôv Viêtx Nam sâuv har txưr; vai tsox, kror qơư haz zov chênhr ntơưv har txưr, por trôngz har txưr tsuô xưs nghiêps phuôv tsangr cinh têr ntơưv têz qơưs; tinhx hinhx har txưr Đông; cuan điêmv ntơưv Đangv, Têz qơưs tov ntêx chor phiv liv sâuv har txưr Đông nôngz nhôngl đhâu; cuêt tâm ntơưv Đangv, Têz qơưs tsuô công cuôx cxiv tsang haz por vêv têz qơưs… Đhâu ntơư, canr bôs, pêx xinhv uô jông xangr, txơưx xangr por vêv tsưr cangr tangs nro lanhr thôv...

Phan Tân

133
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.