Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19

30/07/2020 15:00 G7T+7

Cangz moz Covid -19 phuôv vangv ntâu yangx sâuv tangs nro kangz ntux haz Việt Nam tưz muôx ntâu lênhx nênhs moz yaz hur côngs đôngx.

Sơv Y têr xênhr cuôs cxiz chênhr kruôz ntuôl, kra pêx xinhv chox ntâuz bul ndâux haz has kra y têr sâuv điêns thoais cưs Bôs Y têr muôx kra

Thuv tươngr Chinhr Phuv Nguyễn Xuân Phúc cuôs chor bôs, nganhx, WBPX cxuô trôngx qơư, chor tsov cưv, car nhênhs tsuv txuôl nzir has chor cuan điêmv, nguên tăc, phương châm haz uô trơưs jông hlo tsưr ziv phangx, tangr moz ntơưv Chiv thix 19/CT-TTg hnuz 24/4/2020; tsinhr tinhv tsi chuv cuan, pôngz canhv jac. Nganhx y têr tox tsongs tơư kra uô tangs nro sâuv têz qơưs: Cxiz chênhr seiz shuôs, muôz kâur, xet nghiêms trâu tangs nro chor nênhs muôx triêus tsưngr mangl moz cêr uô pang, chor nênhs nhangx xangv mangl moz, seiz shuôs đêz đangr chia pâuz puv hâur pâuk cis moz... Bôs Cuôr phongx, Bôs Công an txuôl nzir cxênhz yuôx hoax đôngs nhâps canhv, cxênhz yuôx, xưv lir nhâps canhv tsi huv chei sâuv chor ntu cêr đriv, tiv zix mas ntơưv cêr zâu, cưav khâuv.

Pêx xinhv tsuv uô trơưs cxix cxuô chor kruôz has, cui đinhs lus phangx, tangr moz ntơưv Ban Tơư kra têz qơưs phangx, tangr moz haz Bôs Y têr

Sơv Y têr xênhr Đăk Nông tưz tơư kra Trung tâm Cxênhz yuôx moz xênhr cênhz đrul chinhr cuênx trôngx qơư nrar lơưr chor nênhs muôx ngui cơ, nhoz jê trâu nênhs moz, nênhs môngl lus đhâu jêk moz, muôx biêns phap cêv kuôl huv; Nrar xair chor nênhs nhâps canhv, pêx xinhv ntơưv đuô kror qơư tuôx txus trôngx qơư; Uô jông hâux lưv njuôl seiz đăngs jul, has kra y têr haz cê vkuôl trơưs cui đinhs. Trung tâm Cxênhz yuôx moz xênhr haz chor Trung tâm y têr ntu hênhx cênhz đrul Bôs đôis Biên phongx xênhr cxiz chênhr hâux lưv tangr, xưv lir ntơưv chor cưav khâuv đriv.

H'Mai

650
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.