Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao tay nau pah kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19

30/07/2020 15:00 G7T+7

Nau ji tưp Covid-19 abaơ gĕh âk nau jêr tâm lam ăp bri dak n’hanh ta Việt Nam abaơ gĕh âk bu nuyh tâm tưp mhe ta bon lan.

N’gâng kan Y tế đă n’hao nau kan jă đă, ntĭm bu nuyh bon lan put muh măt ma siăm n’hanh hăn mbơh hưn y tế ta ứng dụng điện thoại yor Bộ Y tế ndâk nkra

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lĕ đă ăp bộ, n’gâng kan, Ủy ban Bon lan ăp n’gor, ăp phung kan, bu nuyh kan bư tĕng ân uĕh nau mĭn kan, ntil nau kan n’hanh bư tĕng nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tĕng Nau ntĭm gai 19/CT-TTg lơ 24/4/2020; tâm nĕ uănh kh’lay nau kan, mô dơi lah mô klach đah nau ji. N’gâng kan y tế nchŭn n’hâm suan ntĭm gai pah kan lam tâm bri dak: N’hao nau kan ksiêm, sŏk uănh m’ham, uănh joi nau ji ăp bu nuyh gĕh nau ji tam trong sruh n’hâm, ăp ntil bu nuyh bu mĭn gĕh nau ji, ksiêm uănh ăp bu nuyh klach gĕh nau ji tâm bon lan gơi ngăch gĭt nau ji tưp… Mpôih Ka han têh tâm bri dak, Bộ Kông an pah kan ân uĕh nau kan ksiêm bu nuyh luh lăp ta mpông n’har bri, ksiêm, nhŭp ăp bu nuyh luh lăp mô saơ di ta mpông n’har bri ta ăp trong n’har bri, tâm nĕ gĕh ăp trong hăn jâng, trong bu pơk êng, mpông n’har bri.

Bu nuyh bon lan bư tĕng ân di nau kan bu mbơh hưn, ăp ntil nau ntĭm n’jrăng, n’gang nau ji tưp bơh N’gâng kan ntĭm gai bri dak n’jrăng, n’gang nau ji tưp n’hanh bơh N’gâng kan Y tế

N’gâng kan Y tế n’gor Dak Nong lĕ ntĭm gai Ntŭk kan Ksiêm nau ji tưp n’gor pah ma ăp n’qual tĕng joi ăp bu nuyh mĭn lah gĕh tưp nau ji, bu nuyh tâm mâp đah bu nuyh gĕh nau ji, bu nuyh tă bơh ntŭk gĕh nau ji, ăp ntil nau kan nkhah bu nuyh bu klach gĕh nau ji ân di; ksiêm nê nê bu nuyh lăp gŭ tâm bri dak, bu nuyh tă bơh ăp n’gor bă bă tât tâm n’gor; Bư tĕng kan ân di nau kan ksiêm uănh nau ngăch mprăl săk jăn, mbơh hưn y tế n’hanh tâm nkhah tĕng nau n’hêl. Ntŭk kan Ksiêm nau ji tưp n’gor n’hanh ăp ntŭk kan y tế tâm n’qual pah kan ndrel ma Ka han Mât chiă n’har bri n’gor n’hao nau kan n’gang, bư lĕ nau ji tưp ta ăp mpông n’har bri.

H'Mai

651
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.