Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khơưs 111 thêv bov hiêmv y têr tsuô pêx xinhv xar Đăk Wer

11/07/2019 11:05 G7T+7

Hnuz 8/7, Bov hiêmv Tsôngv langx xênhr cênhz đrul WBPX xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz tsov cưv khơưs puz 111 thêv bov hiêmv y têr tsuô pêx xinhv haz shuv xinhz uô nênhx txov nhev sâuv thangx tsangv xar đrul tangs đro nhiax Bov hiêmv y têr zos 83,3 chơưx nhiax.

​​​

Hlôngr njêx muôl Bov hiêmv Tsôngv langx xênhr khơưs thev Bov hiêmv y têr tsuô pêx xinhv

Thêv Bov hiêmv y têr muôx grê sir zôngv txix hli 7/ 2019 txus tangs hli 7/2020 chia pangz pêx xinhv, chor cưr shuv xinhz uô nênhx txov nhev muôx điêux ciêns njuôl, khu moz haz tu đăngs jul jông đuô.

Quang Vũ

213
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.