Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drưh đrưh Rbŭn têh Tâm rlong pâl mpât săk jăn lam n’gor tâ IV, năm 2018

18/10/2018 11:14 G10T+7

Tâm 5 nar (ntơm lơ 15-19/10), ta bon têh Gia Nghĩa, UBBL n’gor lĕ ndâk tâ Rbŭn têh Tâm rlong pâl mpât săk jăn lam n’gor tâ IV, năm 2018.

Rbŭn têh Tâm rlong pâl mpât săk jăn năm aơ gĕh dăch tât 1.000 rbăn bu nuyh tât ta ăp n’gâng, m’bŭch kan, n’qual, bon têh tât tâm rlong. Ăp bu nuyh tâm rlong ta 7 ntil nau tâm rlong: panh na, ntrôl mâng, đât rse, điền kinh, kơ tướng, kơ vua, kầu lông đah ăp ntil nau rlong. Rbŭn têh Tâm rlong pâl mpât săk jăn jêng tâ tâm mâp, dơh dăch, mpơl saơ nau blau tâm rlong, tâm pĭt nau blau bơh ăp ntil nau tâm rlong. Tă bơh nĕ, ntênh dâk nau blau, jă đă lam bu nuyh bon lan nti ren pâl mpât săk jăn ân uĕh gơi n’hao uĕh nau dăng n’hâm soan, suy kơl bư hao nau tâm rlong pâl mpât săk jăn tâm n’gor lơ nar lơ hao.

Rbŭn Rbŭn têh Tâm rlong pâl mpât săk jăn lam n’gor tâ IV, năm 2018

Bu ur tâm rlong klŭp lŭ ta ntil nau tâm rlong điền kinh

Rbŭn têh Tâm rlong pâl mpât săk jăn jêng tâ tâm mâp, dơh dăch, mpơl ân bu saơ nau blau, tâm pĭt nau blau gơi joi saơ bu nuyh blau ngăn ngên

Nau tâm rlong ntrôl mâng bu klô dơi bu tâm rlong lĕ n’hâm soan, drưh đrưh

Uĕh nau uănh ta nau tâm rrong ka dăt ngai ntil nau tâm rlong điền kinh

Y Krăk

331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.