Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sap nhâps, hlôngr bê haz cxiv tsang yaz jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl

18/12/2019 10:14 G12T+7

Lus toax soans: Txix xur Bor shênhv 42 (370) hnuz 9/10, Bor Shênhv zuôr kra nôis jung Nghis cuêt xur 24/NQ-HĐND, hnuz 30/9/2019 ntơưv HĐPX xênhr khoar III, ntu 2016-2021 lus hâux lưv sap nhâps, hlôngr bê haz cxiv tsang yaz jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl sâuv thangx tsangv xênhr.

​​​​​

Tuv tiz nênhs đrôngl 4 zuôr lo sap nhâps tangs cênhz tsuô tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 15 uô tuv tiz nênhs đrôngl 2 (yaz), muôx 261 tsêr. Ảnh: Q.S

Hênhx Đăk Mil, thix trânr Đăk Mil: Sap nhâps iz phênhv ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 1 đrul tangs nro chor tuv tiz nênhs đrôngl 2, tuv tiz nênhs đrôngl 3 haz tuv tiz nênhs đrôngl 6 chia cxiv tsang tuv tiz nênh sđrôngl 1 (yaz), muôx 428 tsêr; Sap nhâps tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 4 tsuô tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 15 chia cxiv tsang tuv tiz nênhs đrôngl 2 (yaz), muôx 261 tsêr; Sap nhâps iz phênhv ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 12 haz iz phênhv tuv tiz nênhs đrôngl16 haz tangs nro tuv tiz nênhs đrôngs 11 chia cxiv tsang tuv tiz nênhs đrôngl 3 (yaz), muôx 234 tsêr; Sap nhâps chor tsinhv yuôr ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 12 haz phênhv tsinhv yuôr ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 16 chia cxiv tsang tuv tiz nênhs đrôngl 4 (yaz), muôx 256 tsêr; Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 1 tsuô tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 9 chia cxiv tsang tuv tiz nênhs đrôngl 9 (yaz), muôx 371 tsêr; Sap nhâps tangs nro tuv tiz nênhs đrông 10 tsuô tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 14 chia cxiv tsang tuv tiz nênhs đrôngl 10 (yaz), muôx 444 tsêr; Hlôngr bê tuv tiz nênhs đrôngl 13 uô tuv tiz nênhs đrông  5 muôx 268 tsê; Hlôngr bê tuv tiz nênhs đrôngl 5 uô tuv tiz nênhs đrôngl 6 muôx 210 tsêr.

​​

Tangs nro jos 8A zuôr sap nhâps tsuô jos 8B chia cxiv tsang jos Đăk Lôcx. Ảnh: tư liệu

Hênhx Đăk Mil-Xar Đăk Lao: Sap nhâps tangs nro chor jos 1, 2 haz 3 chia cxiv tsang jos Đăk Xuân muôx 350 tsêr; Sap nhâps tangs nro jos 4 haz 6 chia cxiv tsang jos Đăk Phuc muôx 271 tsêr; Sap nhâps tangs nro jos 8A haz 8B chia cxiv tsang jos Đăk Lộc muôx 213 tsêr; Sap nhaps tangs nro chor jos 9A haz 9B chia cxiv tsang jos Đăk Thuiv muôx 316 tsêr; Sap nhâps tangs nro chor jos 10A haz jos 13 chia cxiv tsang jos Đăk Kim muôx 195 tsêr; Sap nhâps tangs nro chor jos 10B haz 11A chia cxiv tsang jos Đăk Tâm muôx 248 tsêr; Hlôngr bê jos 5 hu uô jos Đăk Quang muôx 183 tsêr; Hlôngr bê jos 7 hu uô jos Đăk Lơis muôx 188 tsêr; Hlôngr bê jos 11B hu uô jos Đăk An muôx 107 tsêr; Hlôngr bê jos 12 hu uô jos Đăk Thos muôx 90 tsêr.

* Xar Đăk N’Drot

Sap nhâp iz phênhv jos 9 (29 tsêr) tsuô tangs nro jos 3 chia cxiv tsang jos 3 yaz, muôx 184 tsêr.

Sap nhâp phênhv tsinhv yuôr jos 9 (25 tsêr) tsuô tangs nro jos 10 chia cxiv tsang jos 9 yaz, muôx 150 tsêr.

​​​​​

Du đah thôn 9, xă Dak N’Drŏt dơi r’nglăp đah thôn 3 gơi ndâk njêng jêng thôn 3 mhe. Ảnh: Y Krăk

* Xar Đăk R’la:

Sap nhâps tangs nro jos 4 tsuô tangs nro jos 9 chia cxiv tsang jos 4 yaz, muôx 316 tsêr.

Hlôngr bê jos 12 uô jos 9, muôx 185 tsêr.

Hênhx Cư Jut:

* Xar Đăk Wil: Sap nhâps tangs nro jos 4 tsuô tangs nro jos 5 chia uô jos 5 yaz, muôx 173 tsêr; Sap nhâps iz phênhv jos 2 tsuô tangs nro jos Knar chia uô jos Knar yaz, muôx 103 tsêr; Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos 2 tsuô tangs nro jos 3 chia cxiv tsang jos 2 yaz, muôx 140 tsêr

* Xar Đăk Drông: Sap nhâps tangs nro jos 1 tsuô tangs nro jos 2 chia cxiv tsang Cao Langs yaz, muôx 150 tsêr; Sap nhâps ia phênhv jos 15 tsuô iz phênhv jos 14 haz jos U Sroong chia uô jos U Sroong yaz, muôx 163 tsêr; Sap nhâps iz phênhv jos 15 tsuô phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos 14 chia uô jos 14 yaz, muôx 212 tsêr; Phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos 15 chia uô jos 15 yaz, muôx 314 tsêr.

* Xar Ea Pô: Sap nhâps iz phênhv jos Tân Thanhx tsuô jos Phur Sơn chia cxiv tsang jos Phur Sơn yaz, muôx 176 tsêr; Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos Tân Thanhx tsuô tangs nro jos Thanh Nam chia uô jos Thanh Nam yaz, muôx  149 tsêr; Cxiv tsang jos Ba Tângx yaz sâuv cơ sơv pơưk tiz nênhs nhoz Ba Tângx, muôx 154 tsêr.

Hênhx Tui Đưc:

* Xar Đăk Ngo:

- Sap nhâps tangs nro jos 7 tsuô tangs nro jos Tân Binhx chia uô jos Tân Binhx yaz muôx 174 tsêr

Sap nhâps tangs nro jos 7 tsuô tangs nro jos Tân Binhx chia uô jos Tân Binhx yaz, xar Đăk Ngo (Tui Đưc). Ảnh tư liệu

* Xar Quangv Tâm

- Sap nhâps tangs nro jos 3 tsuô tangs nro jos 2 chia uô jos 2 yaz muôx 226 tsêr.

Hênhx Đăk R’lâp:

* Xar Đăk Sin:

- Sap nhâps tangs nro jos 5 tsuô tangs nro jos 14 chiz uô jos 5 yaz, muôx 260 tsêr.

* Xar Hưng Binhx:

- Sap nhâps iz phênhv jos 4 tsuô tangs nro jos 2 chia uô jos 2 yaz, muôx 286 tsêr.

- Sap nhâps iz phênhv jos 4 haz iz phênhv jos 7 tsuô tangs nro jos 5 chia uô jos 5 yaz, muôx 112 tsêr.

- Sap nhâps phênhv jos tsinhv yuôr ntơưv jos 4 tsuô tangs nro jos 6 chia uô jos 6 yaz, muôx 208 tsêr.

- Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos 7 tsuô tangs nro jos Châu Mas chia uô jos Châu Mas yaz, muôx 148 tsêr.

Hênhx Krông Nô

* Thix trânr Đăk Mâm

- Sap nhâps iz phênhv tuv tiz nênhs đrôngl 1 tsuô tangs đro tuv tiz nênhs đrôngl 2 haz iz phênhv tuv tiz nênhs đrôngl 3 chia uô tuv tiz nênhs đrôngl 1 yaz, muôx   279 tsêr.

- Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 1 tsuô phênhv tsinhv yuôr ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 3 haz iz phênhv tuv tiz nênhs đrôngl 4 chia uô tuv tiz nênhs đrôngl 2 yaz, muôx 200 tsêr.

- Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 4 tsuô tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 5 haz tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 6 chia uô tuv tiz nênhs đrôngl 3 yaz, muôx 411 tsêr.

- Hlôngr bê tuv tiz nênhs đrôngl 7 uô tuv tiz nênhs đrôngl 4, muôx 194 tsêr.

Iz phênhv tuv tiz nênhs đrôngl nhoz 1 tsuô tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 2 haz iz phênhv ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 3, thix trânr Đăk Mâm sap nhâps chia uô tuv tiz nênhs đrôngl 1 yaz. Ảnh: Y Krăk

* Xar Nam Xuân

- Sap nhâps tangs nro jos Đăk Thanh tsuô tangs nro jos Nam Hơps chia uô jos Đăk Thanh yaz, muôx 244 tsêr.

- Sap nhâps tangs nro jos Sơn Hax tsuô tangs nro jos Nam Sơn chia uô jos Sơn Hax yaz, muôx 212 tsêr.

- Sap nhâps tangs nro jos Đăk Tân tsuô tangs nro jos Đăk Sơn chia uô jos Đăk Sơn yaz, muôx 243 tsêr.

Hênhx Krông Nô

Xar Nam Đax: Sap nhâps tangs nro jos Nam Thanh tsuô tangs nro jos Nam Thăngr chia uô jos Nam Thăngr yaz, muôx 233 tsêr. Sap nhâps tangs nro jos Nam Anh tsuô tangs nro jos Nam Phur chia uô jos Nam Phur yaz, muôx 299 tsêr.

Xar Đăk Drô: Sap nhâps tangs nro jos Đăk Trung tsuô tangs nro jos Đăk Xuân chia uô jos Đăk Xuân yaz, muôx 259 tsêr. Sap nhâps tangs nro jos Đăk Lâps tsuô tangs nro jos K62 chia uô jos K62 yaz, muôx 476 tsêr.

Jos K62 lo cxiv tsang yaz sâuv cơ sơv sap nhâps tangs nro jos Đăk Lâps, muôx 476 tsêr. Ảnh: Y Krăk

Xar Đăk Nang: Sap nhâps tangs nro jos Phur Mir tsuô tangs nro jos Krue chia uô jos Krue yaz, muôx 190 tsêr. Phaiz iz phênhv jos Phur Tân (thangx tsangv Trôngz 52) chia cxiv tsang jos Phur Tiênr yaz; jos Phur Tân tsinhv yuôr muôx 120 tsêr.

Xar Buôn Choah: Sap nhâps iz phênhv jos Nam Tiênr tsuô tangs nro jos Cao Sơn chia uô jos Cao Sơn yaz, muôx 137 tsêr. Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr jos Nam Tiênr tsuô tangs nro jos Thanh Sơn chia uô jos Thanh Sơn yaz, muôx 122 tsêr.

Hênhx Đăk Song

Thix trânr Đưc An: Sap nhâps tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 3 tsuô iz phênhv tuv tiz nênhs đrôngl 4 haz iz phênhv tuv tiz nênhs đrôngl 5 chia uô tuv tiz nênhs đrôngl 3  yaz, muôx 216 tsêr; Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 4 tsuô phênhv tsinhv yuôr ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl 5 chia uô tuv tiz nênhs đrôngl 4 yaz, muôx 215 tsêr; Sap nhâps tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 6 tsuô tang snro tuv tiz nênhs đrôngl 7 chia uô tuv tiz nênhs đrôngl 6 yaz, muôx 337 tsêr.

Sap nhâps tangs nro tuv tiz nênhs đrôngl 3 tsuô iz phênhv tuv tiz nênhs đrôngl 4 haz iz phênhv tuv tiz nênhs đrôngl 5 chia uô tuv tiz nênhs đrôngl 3 yaz, thix trânr Đưc An. Ảnh: Y Krak

Xar Nam Binhx: Sap nhâps tangs nro jos 1 tsuô tangs nro jos 2 haz tangs nro jos 3 chia uô jos Bnhx An yaz, muôx 364 tsêr.

Xar Đăk Hoax: Sap nhâp tangs nro jos Tân Binh 1 tsuô tangs nro jos Tân Binhx 2 chia uô jos Tân Binhx yaz, muôx 293 tsêr; Sap nhâps tangs nro jos Đăk Hoax 1 tsuô tangs nro jos Đăk Hoax 2 chia uô jos Đăk Hoax yaz, muôx 290 tsêr; Sap nhâps tangs nro jos Đăk Sơn 2 tsuô tangs nro jos Đăk Sơn 3 chia uô jos Đăk Sơn yaz, muôx 268 tsêr.

Hênhx Đăk Song:

Xar Đăk Mol

Sap nhâps tangs nro jos 4 tsuô tangs nro jos 5 chia uô jos 4 yaz, muôx 244 tsêr.

Sap nhâps tangs nro jos Blân tsuô jos Mpôl chia uô jos A3 yaz, muôx 294 tsêr.

Sap nhâps iz phênhv jos 3A3 tsuô tangs nro jos RLông chia uô jos RLông yaz, muôx 218 tsêr.

Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos 3A3 tsuô jos Ja Ry chia uô jos BuJri yaz, muôx 237 tsêr.

Sap nhâps tangs nro jos E29.1 tsuô tangs nro jos E29.2 haz tangs nro jos E29.3 chia uô jos E29 yaz, muôx 345 tsêr.

Xar Thuâns Hax

Sap nhâps iz phênhv jos 3 tsuô tangs nro jos 2 chia uô jos 2 yaz, muôx 272 tsêr.

Jos 2, xar Thuâns Hax zuôr lo cxiv tsang yaz sâuv cơ sơv sap nhâps iz phênhv tsuô jos 3. Ảnh: Y Krăk

Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos 3 tsuô tangs nro jó 4 chia uô jos 3 yaz, muôx 299 tsêr.

Sap nhâps tangs nro jos 5 tsuô tangs nro jos 6 chia uô jos 5 yaz, muôx 285 tsêr.

Sap nhâps iz phênhv jos 8 muôx 73 tsêr tsuô tangs nro jos 7 chia uô jos 7 yaz, muôx 202 tsêr.

Jos 8 (tsinhv yuôr) muôx 279 tsêr.

Hênhx Đăk Song:

Xar Thuâns Hanhs:

Sap nhâps iz phênhv jos Thuâns Tiênr tsuô iz phênhv jos Thuâns Tân chia uô jos Thuâns Tân yaz, muôx 214 tsêr.

Sap nhâps iz phênhv jos Thuâns Tân tsuô iz phênhv jos Thuâns Tiênr, xar Thuâns Hanhs chia uô jos Thuâns Tân yaz. Ảnh: Y Krăk

Sap nhâps iz phênhv jos Thuâns Thanhx tsuô phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos Thuâns Tiênr tsuô phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos Thuâns Tân chia uô jos Thuâns Thanhx yaz, muôx 295 tsêr.

Sap nhâps iz phênhv jos Thuâns Hưng tsuô iz phênhv jos Thuâns Đôngx haz tangs nro jos Thuâns Haiv chia uô jos Thuâns Haiv yaz, muôx 215 tsêr.

Sap nhâps jos Thuâns Tinhx tsuô phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos Thuâns Hưng haz phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos Thuâns Đôngx chia uô jos Thuâns Tinhx yaz, muôx 222 tsêr.

Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr ntơưv jos Thuâns Thanhx muôx 42 tsêr tsuô tangs nro jos Thuâns Hoax chia uô jos Thuâns Hoax yaz, muôx 189 tsêr.

Xar Nâm N’jang

Sap nhâps jos 1 tsuô táng nro jos Đăk Lư chia uô jos 1 yaz, muôx 314 tsêr.

Sap nhâps jos 3 tsuô jos Bungx Binh chia uô jos 3 yaz, muôx 371 tsêr.

Sap nhâps jos 5 tsuô jos 6 haz jos 8 chia uô jos 6 yaz, muôx 314 tsêr.

Sap nhâps jos 7 tsuô jos Đăk Lep chia uô jos Đăk Lep yaz, muôx 272 tsêr.

Sap nhâps jos 9 tsuô jos Bong Ring chia uô jos 9 yaz, muôx 309 tsêr.

Sap nhâps jos Tu Soay tsuô jos Bu Đôp haz jos Bu N’Drung chia uô jos Bu N’Drung (yaz), muôx 243 tsêr.

* Xar Ðăk N’Drung

- Sap nhâps jos N’Jăr tsuô jos Bu Prâng haz jos Bu N’Drung Lu chia uô jos N’Jrang Lu (yaz), muôx 203 tsêr.

- Sap nhâps jos Bu Ðôp tsuô jos Tu Soay haz jos Bu N’Drung chia uô jos  Bu N’Drung (yaz), muôx 243 tsêr.

- Sap nhâps jos Ðăk R’mo tsuô jos Ðăk R’mo 1 chia uô jos Ðăk R’mo (yaz), muôx 202 tsêr.

- Sap nhâps iz phênhv jos Ðăk Kual 5 tsuô jos Ðăk Tiên haz jos Ðăk Tiên 1 chia uô jos Ðăk Tiên (yaz), muôx 250 tsêr.

- Sap nhâps jos Ðăk Kual 1 tsuô jos Ðăk Kual 2 haz jos Ðăk Kual 4 chia uô jos  Ðăk Kual 2 (yaz), muôx 341 tsêr.

- Sap nhâps jos Ðăk Kual 3 tsuô jos Ðăk Kual 6 chia uô jos Ðăk Kual 3 (yaz), muôx 259 tsêr.

- Sap nhâps iz phênhv jos 7 tsuô jos Bu Boong chia uô jos Bu Boong (yaz), muôx 460 tsêr.

- Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr jos 7 tsuô jos Bu Rwah chia uô jos Bu Rwah (yaz), muôx 206 tsêr.

- Sap nhâps jos Ðăk Kual 5 tsuô jos Ðăk Kual chia uô jos Ðăk Kual (yaz), muôx  448 tsêr.

- Jos Ðăk Kual 5 tsinhv yuôr muôx 385 tsêr.

* Xar Trường Xuân

- Sap nhâps tangs nro jos Jâng Plây 2 tsuô tangs nro jos Bu Păh chia uô jos Bu Băh (yaz), muôx 299 tsêr.

- Sap nhâps tangs nro jos Bu N’Jang tsuô tangs nro jos Bu Bơ chia uô jos N’Jang Bơ (yaz), muôx 390 tsêr.

- Sap nhâps tangs nro jos Boong Ding tsuô tangs nro jos Jâng Plây 1 chia uô jos Boong Ding Plei (yaz), muôx 463 tsêr.

- Sap nhâps iz phênhv jos 7 muôx 118 tsêr tsuô tangs nro jos Jâng Plây 3 chia uô jos Jâng Plây 3 (yaz), muôx 360 tsêr.

- Sap nhâps phênhv tsinhv yuôr jos 7 muôx 80 tsêr tsuô tangs nro jos 10 chia uô jos 10 (yaz), muôx 327 tsêr.

- Sap nhâps tangs nro jos 8 tsuô tangs nro jos 9 chia uô jos 8 (yaz), muôx 346 tsêr.

- Sap nhâps tangs nro jos Păng Sim tsuô tangs nto jos 11 chia uô jos Păng Sim (yaz), muôx 310 tsêr.

Quốc Sỹ

748
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.