Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

R'nglăp, r'gâl săk moh n'hanh ndâk njêng mhe thôn, bon, buôn, ntŏk gŭ bon lan

18/12/2019 10:14 G12T+7

Nau mbơh N'gâng kan: Ntơm mrô Báo mpơl rup 42 (370) bơk lơ 9/10, Báo mpơl mpơl rup n'kôch nau kan Trŭnh mrô 24/NQ-HÐBL,lơ 30/9/2019 bơh HÐBL n'gor gưl III, năm kan 2016 - 2021 ta nau kan tâm r'nglăp, r'gâl săk moh n'hanh ndâk njêng mhe thôn, bon, buôn, ntŏk gŭ bon lan tâm lam n'gor Dak Nong.

​​​​​​

Ntŏk gŭ bon lan 4 dơi r’nglăp lĕ r’ngôch ma ntŏk gŭ bon lan 15 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 2 (mhe), gĕh 261 r’năk. Ảnh: Q.S

N'qual Dak Mil, bon jê Dak Mil: R'nglăp iê ntŏk gŭ bon lan 1 đah ăp ntŏk gŭ bon lan 2, ntŏk bon lan 3, ntŏk gŭ bon lan 6 gơi ndâk njêng jêng ntŏk gŭ bon lan 1 (mhe), gĕh 428 r'năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 4 đah ntŏk gŭ bon lan 15 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 2 (mhe), gĕh 261 r'năk; R'nglăp iê ntŏk gŭ bon lan 12 n'hanh iê ntŏk  gŭ bon lan 16 n'hanh lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 11 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 3 (mhe), gĕh 234 r'năk; R'nglăp r'năk hôm e ta ntŏk gŭ bon lan 12 n'hanh iê r'năk hôm e ta ntŏk gŭ bon lan 16 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 4 (mhe), gĕh 256 r'năk; R'nglăp r'năk hôm e ta ntŏk gŭ bon lan 1 đah lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 9 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 9 (mhe), gĕh 371 r'năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 10 đah lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 14 jêng ntŏk gŭ bon lan 10 (mhe), gĕh 444 r'năk; R'gâl săk moh ntŏk gŭ bon lan 13 jêng ntŏk gŭ bon lan 5 gĕh 268 r'năk; R'gâl săk moh ntŏk gŭ bon lan 5 jêng ntŏk gŭ bon lan 6 gĕh 210 r'năk.

​​

Lĕ r’ngôch thôn 8A dơi bu r’nglăp đah thôn 8B gơi ndâk njêng thôn Dak Lộc. Ảnh: tư liệu

N’qual Dak Mil - Xă Dak Lao: R'nglăp lĕ r'ngôch ăp thôn 1, 2 n’hanh 3 gơi ndâk njêng thôn Dak Xuân đah 350 r’năk; R’nglăp lĕ r’ngôch ăp thôn 4 n’hanh 6 gơi ndâk njêng jêng thôn Dak Phúc gĕh 271 r’năk; R'nglăp lĕ r'ngôch thôn 8A n’hanh 8B gơi ndâk njêng thôn Dak Lộc gĕh 213 r’năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ăp thôn 9A n’hanh 9B gơi ndâk njêng thôn Dak Thủy gĕh 316 r’năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ăp thôn 10A n’hanh thôn 13 gơi ndâk njêng thôn Dak Kim gĕh 195 r’năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ăp thôn 10B n’hanh 11A gơi ndâk njêng thôn Dak Tâm gĕh 248 r’năk; R’gâl săk moh thôn 5 jêng thôn Dak Quang gĕh 183 r’năk; R’gâl săk moh thôn 7 jêng thôn Dak Lợi gĕh 188 r’năk; R’gâl săk moh thôn 11B jêng thôn Dak An gĕh 107 r’năk; R’gâl săk moh thôn 12 jêng thôn Dak Thọ gĕh 90 r’năk.

* Xă Dak N’Drŏt

R’nglăp du đah thôn 9 (29 r’năk) đah lĕ r’ngôch r’năk thôn 3 gơi ndâk njêng thôn 3 mhe, gĕh 184 r’năk.

R’nglăp du đah thôn 9 (25 r’năk) đah lĕ r’ngôch r’năk thôn 10 gơi ndâk njêng thôn 9 mhe, gĕh 150 r’năk.

​​​​​

Du đah thôn 9, xă Dak N’Drŏt dơi r’nglăp đah thôn 3 gơi ndâk njêng jêng thôn 3 mhe. Ảnh: Y Krăk

* Xă Dak R’la:

R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 4 đah lĕ r’ngôcch thôn 9 gơi ndâk njêng thôn 4 mhe, gĕh 316 r’năk.

R’gâl săm moh thôn 12 jêng thôn 9 gĕh 185 r’năk.

N’qual Čư Jŭt:

* Xă Dak Wil: R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 4 đah lĕ r’ngôch thôn 5 gơi ndâk njêng thôn 5 mhe, gĕh 173 r’năk; R’nglăp du đah thôn 2 đah lĕ r’ngôch buôn Kna gơi ndâk njêng buôn Kna mhe, gĕh 103 r’năk; R’nglăp du đah hôm e thôn 2 đah lĕ r’ngôch thôn 3 gơi ndâk njêng thôn 2 mhe, gĕh 140 r’năk.

* Xă Dak Ndrŭng: R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 1 đah lĕ r’ngôch thôn 2 gơi ndâk njêng thôn Cao Lạng Mhe, gĕh 150 r’năk; R’nglăp du đah thôn 15 ndrel ma du đah thôn 14 n’hanh bon U Sroong gơi ndâk njêng bon U Sroong mhe, gĕh 163 r’năk; R’nglăp du đah thôn 15 ta du đah thôn 14 gơi ndâk njêng thôn 14 mhe, gĕh 212 r’năk; Hôm e iê thôn 15 gơi ndâk njêng thôn 15 mhe, gĕh 314 r’năk.

* Xă Ea Pô: R’nglăp du đah thôn Tân Thành đah lĕ r’ngôch thôn Phú Sơn gơi ndâk njêng thôn Phú Sơn mhe, gĕh 176 r’năk; R’nglăp du đah hôm e thôn Tân Thành đah lĕ r’ngôch thôn Thanh Nam gơi ndâk njêng thôn Thanh Nam mhe, gĕh 149 r’năk; Ndâk njêng thôn Ba Tầng mhe ta ntŏk rêh bu nuyh bon lan Ba Tầng, gĕh 154 r’năk.

N’qual Tuy Ðức

* Xă Dak Ngo:

- R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 7 đah lĕ r’ngôch thôn Tân Bình gơi ndâk njêng thôn Tân Bình mhe gĕh 174 r’năk

R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 7 đah lĕ r’ngôch thôn Tân Bình để ndâk njêng thôn Tân Bình mhe, xă Dak Ngo (Tuy Ðức). Ảnh tư liệu

* Xă Quảng Tâm:

- R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 3 đah lĕ r’ngôch thôn 2 gơi ndâk njêng thôn 2 mhe gĕh 226 r’năk

N’qual Dak R’lâp

* Xã Đắk Sin:

- R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 5 đah lĕ r’ngôch thôn 14 gơi ndâk njêng thôn 5 mhe gĕh 260 r’năk

* Xă Hưng Bình:

- R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 4 đah lĕ r’ngôch thôn 2 gơi ndâk njêng thôn 3 mhe gĕh 286 r’năk

- R’nglăp du đah thôn 4 n’hanh du đah thôn 7 đah lĕ r’ngôch thôn 5 gơi ndâk njêng thôn 5 mhe, gĕh 112 r’năk.

- R’nglăp hôm e iê thôn 4 đah lĕ r’ngôch thôn 6 gơi ndâk njêng thôn 6 mhe gĕh 208 r’năk

- R’nglăp hôm e iê thôn 7 đah lĕ r’ngôch bon Chau Mạ gơi ndâk njêng bon Chau Mạ  mhe, gĕh 148 r’năk.

N’qual Krông Nô

* Bon jê Dak Mam

- R’nglăp du đah ntŏk gŭ bon lan 1 đah lĕ r’ngôch ntŏk gŭ bon lan 2 n’hanh du đah ntŏk gŭ bon lan 3 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 1 mhe, gĕh 279 r’năk.

- R’nglăp du đah ntŏk gŭ bon lan 1 đah du đah ntŏk gŭ bon lan 3 n’hanh du đah ntŏk gŭ bon lan 4 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 2 mhe, gĕh 200 r’năk.

- R’nglăp du đah ntŏk gŭ bon lan 4 đah lĕ r’ngôch ntŏk gŭ bon lan 5 n’hanh lĕ r’ngôch ntŏk gŭ bon lan 6 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 3 mhe, gĕh 411 r’năk.

Du đah ntŏk gŭ bon lan 1 n’hanh ma lĕ r’ngôch ntŏk gŭ bon lan 2 n’hanh du đah ntŏk gŭ bon lan 3, bon jê Dak Mam r’nglăp gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 1 mhe. Ảnh: Y Krăk

* Xă Nam Xuân

- R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Dak Thanh đah lĕ r’ngôch thôn Nam Hợp gơi ndâk njêng thôn Dak Thanh mhe, gĕh 244 r’năk.

- R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Sơn Hà đah lĕ r’ngôch thôn Nam Sơn gơi ndâk njêng thôn Sơn Hà mhe, gĕh 212 r’năk.

- R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Dak Tân đah lĕ r’ngôch thôn Dak Sơn gơi ndâk njêng thôn Dak Sơn mhe, gĕh 243 r’năk.

N’qual Krông Nô

Xă Nam Ðà: R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Nam Thanh đah lĕ r’ngôch thôn Nam Thắng gơi ndâk njêng thôn Nam Thắng mhe, gĕh 233 r’năk. R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Nam Anh đah lĕ r’ngôch thôn Nam Phú gơi ndâk njêng thôn Nam Phú mhe, gĕh 299 r’năk.

Xă Dak Drô: R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Dak Trung đah lĕ r’ngôch thôn Dak Xuân gơi ndâk njêng thôn Dak Xuân mhe, gĕh 259 r’năk. R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Dak Lập đah lĕ r’ngôch buôn K62 gơi ndâk njêng buôn K62 mhe, gĕh 476 r’năk.

Buôn K62 dơi ndâk njêng mhe yor dơi r’nglăp đah lĕ r’ngôch thôn Dak Lập, gĕh 476 r’năk. Ảnh: Y Krăk

Xă Dak Nang: R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Phú Mỹ đah lĕ r’ngôch buôn Krue gơi ndâk njêng buôn Krue mhe, gĕh 190 r’năk. Tâm pă n’dul thôn Phú Tân (ta mpeh Yôk 52) gơi ndâk njêng thôn Phú Tiến mhe; thôn Phú Tân ơm hôm e 120 r’năk.

Xă Buôn Choăh: R’nglăp du đah Nam Tiến đah lĕ r’ngôch thôn Nam Cao gơi ndâk njêng thôn Nam Cao mhe, gĕh 137 r’năk. R’nglđahdu đah hôm e thôn Nam Tiến đah lĕ r’ngôch thôn Thanh Sơn gơi ndâk njêng thôn Thanh Sơn mhe, gĕh 122 r’năk.

N’qual Dak N’Soong

Bon jê Ðức An: R’nglăp lĕ r’ngôch ntŏk gŭ bon lan 3 đah n’gul ntŏk gŭ bon lan 4 n’hanh n’gul ntŏk gŭ bon lan 5 gơi ndâk njềng ntŏk gŭ bon lan 3 mhe, gĕh 216 r’năk; R’nglăp du đah hôm e ntŏk gŭ bon lan 4 n’hanh n’gul ntŏk gŭ bon lan 5 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 4 mhe, gĕh 215 r’năk. R’nglăp lĕ r’ngôch ntŏk gŭ bon lan 6 đah lĕ r’ngôch ntŏk gŭ bon lan 7 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 6 mhe, gĕh 337 r’năk.

R’nglăp lĕ r’ngôch ntŏk gŭ bon lan 3 đah n’gul ntŏk gŭ bon lan 4 n’hanh n’gul ntŏk gŭ bon lan 5 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 3 mhe, bon jê Ðức An (Dak N’Soong). Ảnh: Y Krak

Xă Nam Bình: R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 1 đah lĕ r’ngôch thôn 2 n’hanh lĕ r’ngôch thôn 3 gơi ndâk njêng thôn Bình An mhe, gĕh 364 r’năk.

Xă Dak Hòa: R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Tân Bình 1 đah lĕ r’ngôch thôn Tân Bình 2 n’hanh lĕ r’ngôch thôn Tân Bình mhe, gĕh 293 r’năk. R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Dak Hòa 1 đah lĕ r’ngôch thôn Dak Hòa 2 gơi ndâk njêng thôn Dak Hòa mhe, gĕh 290 r’năk. R’nglăp lĕ r’ngôch thôn Dak Sơn 2 đah lĕ r’ngôch thôn Dak Sơn 3 gơi ndâk njêng thôn Dak Sơn mhe, gĕh 268 r’năk.

N’Qual Dak N’Soong:

Xă Dak Môl

R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 4 đah lĕ r’ngôch thôn 5 gơi ndâk njêng thôn 4 mhe, gĕh 244 r’năk

R’nglăp lĕ r’ngôch bon Blân đah lĕ r’ngôch Mpôl gơi ndâk njêng thôn A3 mhe, gĕh 294 r’năk

R’nglăp n’gul thôn 3A3 đah lĕ r’ngôch bon Rlông gơi ndâk njêng bon Rlông, gĕh 218 r’năk

R’nglăp du đah thôn 3A3 hôm e đah lĕ r’ngôch thôn Ja Ry gơi ndâk njêng bon Ja Ry mhe, gĕh 237 r’năk

R’nglăp lĕ r’ngôch thôn E29.1 đah lĕ r’ngôch thôn E29.2 n’hanh lĕ r’ngôch thôn E29.3 gơi ndâk njêng thôn E29 mhe, gĕh 345 r’năk

Xă Thuận Hà

R’nglăp n’gul thôn 3 đah lĕ r’ngôch thôn 2 gơi ndâk njêng thôn 2 mhe, gĕh 272 r’năk

Thôn 2, xă Thuận Hà dơi ndâk njêng mhe yor dơi bu r’nglăp đah n’gul thôn 3. Ảnh: Y Krăk

R’nglăp du đah thôn 3 hôm e đah lĕ r’ngôch thôn 4 gơi ndâk njêng thôn 4 mhe, gĕh 299 r’năk

R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 5 đah lĕ r’ngôch thôn 6 gơi ndâk njêng thôn 5 mhe, gĕh 285 r’năk

R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 8 gĕh 73 r’năk đah lĕ r’ngôch thôn 7 gơi ndâk njêng thôn 7 mhe, gĕh 202 r’năk

Thôn 8 (r’meh) gĕh 279 r’năk.

N’qual Ðắk N’Soong:

Xă Thuận Hạnh

R’nglăp n’gul thôn Thuận Tiến đah n’gul thôn Thuận Tân gơi ndâk njêng thôn Thuận Tân mhe, gĕh 214 r’năk.

R’nglăp n’gul thôn Thuận Tân đah n’gul thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hạnh gơi ndâk njêng thôn Thuận Tân mhe. Ảnh: Y Krăk

R’nglăp n’gul thôn Thuận Thành ndrel du đah hôm e thôn Thuận Tiến n’hanh du đah hôm e thôn Thuận Tân gơi ndâk njêng thôn Thuận Thành mhe, gĕh 295 r’năk.

R’nglăp n’gul thôn Thuận Hưng đah n’gul thôn Thuận Ðồng n’hanh lĕ r’ngôch thôn Thuận Hải gơi ndâk njêng thôn Thuận Hải mhe, gĕh 215 r’năk.

R’nglăp thôn Thuận Tình ndrel du đah hôm e thôn Thuận Hưng n’hanh n’gul hôm e thôn Thuận Ðồng gơi ndâk njêng thôn Thuận Tình mhe, gĕh 222 r’năk.

R’nglăp n’gul hôm e Thuận Thành gĕh 42 r’năk ndrel ma du đah hôm e thôn Thuận Hòa gơi ndâk njêng thôn Thuận Hòa mhe, gĕh 189 r’năk.

Xă Nâm N’Jang:

R’nglăp thôn 1 đah lĕ r’ngôch thôn Dak Lư gơi ndâk njêng thôn 1 mhe, gĕh 314 r’năk.

R’nglăp thôn 3 đah thôn Bùng Binh gơi ndâk njêng thôn 3 mhe, gĕh 371 r’năk.

R’nglăp thôn 5 đah thôn 6 n’hanh thôn 8 gơi ndâk njêng thôn 6 mhe, gĕh 314 r’năk.

R’nglăp thôn 7 đah thôn Dak Lep gơi ndâk njêng thôn Dak Lep mhe, gĕh 272 r’năk.

R’nglăp thôn 9 đah thôn Bong Rinh gơi ndâk njêng thôn 9 mhe, gĕh 309 r’năk.

R’nglăp Bon Tu Soay đah Bon Bu Dôp n’hanh Bon Bu N’Drung gơi ndâk njêng Bon Bu N’Drung (mhe), gĕh 243 r’năk.

* Xă Dak N’Drung

- R’nglăp Bon N’Jăr đah Bon Bu Prâng n’hanh Bon Bu N’Drung Lu gơi ndâk njêng Bon N’Jrung Lu (mhe), gĕh 203 r’năk.

- R’nglăp Bon Bu Ðôp đah Bon Tu Soay n’hanh Bon Bu N’Drung gơi ndâk njêng Bon Bu N’Drung (mhe), gĕh 243 r’năk.

- R’nglăp thôn Dak R’mo đah thôn Dak R’mo 1 gơi ndâk njêng thôn Dak R’mo (mhe), gĕh 202 r’năk.

- R’nglăp thôn Dak Kual 5 đah thôn Dak Tiên n’hanh thôn Dak Tiên 1 gơi ndâk njêng thôn Dak Tiên (mhe), gĕh 250 r’năk.

- R’nglăp thôn Dak Kual 1 đah thôn Dak Kual 2 n’hanh thôn Dak Kual 4 gơi ndâk njêng thôn Dak Kual 2 (mhe), gĕh 341 r’năk

- R’nglăp thôn Dak Kual 3 đah thôn Dak Kual 6 gơi ndâk njêng thôn Dak Kual 3 (mhe), gĕh 259 r’năk.

- R’nglăp thôn 7 đah Bon Bu Boong gơi ndâk njêng Bon Bu Boong (mhe), gĕh 460 r’năk.

- R’nglăp n’gul thôn 7 đah thôn Bu Rwah gơi ndâk njêng thôn Bu Rwah (mhe), gĕh 206 r’năk.

- R’nglăp thôn Dak Kual 5 đah thôn Dak Kual gơi ndâk njêng thôn Dak Kual (mhe), gĕh 488 r’năk.

- Thôn Dak Kual 5 hôm e gĕ 385 r’năk.

* Xă Trường Xuân

- R’nglăp Bon Jâng Play 2 đah Bon Bu Pah gơi ndâk njêng Bon Bu Pah (mhe), gĕh 299 r’năk.

- R’nglăp Bon Bu N’Jang đah Bon Bu Bơ gơi ndâk njêng Bon Bu N’Jang Bơ (mhe), gĕh 390 r’năk.

- R’nglăp Bon Boong Ding đah Bon Jâng Play 1 gơi ndâk njêng Bon Boong Ding Plei (mhe), gĕh 463 r’năk.

- R’nglăp n’gul thôn 7 đah Bon Jâng Play 3 gơi ndâk njêng Bon Jâng Play 3 (mhe), gĕh 360 r’năk.

- R’nglăp n’gul hôm e thôn 7 đah thôn 10 gơi ndâk njêng thôn 10 (mhe), gĕh 327 r’năk.

- R’nglăp thôn 8 đah thôn 9 gơi ndâk njêng thôn 8 (mhe), gĕh 346 r’năk.

- R’nglăp Bon Păng Sĭm đah thôn 11 gơi ndâk njêng Bon Păng Sĭm (mhe), gĕh 310 r’năk.

Quốc Sỹ

763
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.