Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, bon, buôn, tổ dân phố

18/12/2019 10:14 G12T+7

Lời tòa soạn: Từ số Báo ảnh 42 (370) ra ngày 9/10, Báo Ảnh sẽ giới thiệu nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 30/9/2019 của HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 về việc sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

​​​​​​

TDP 4 sẽ được sáp nhập toàn bộ với toàn bộ TDP 15 để thành lập TDP 2 (mới), gồm có 261 hộ. Ảnh: Q.S

Huyện Đắk Mil, thị trấn Đắk Mil: Sáp nhập một phần của TDP 1 với toàn bộ các TDP 2, TDP 3 và TDP 6 để thành lập TDP 1 (mới), gồm có 428 hộ; Sáp nhập toàn bộ TDP 4 với toàn bộ các TDP 15 thành lập TDP 2 (mới), gồm có 261 hộ; Sáp nhập một phần của TDP 12 và một phần TDP 16 và toàn bộ TDP 11 để thành lập TDP 3 (mới), gồm có 234 hộ; Sáp nhập phần còn lại của TDP 12 và phần còn lại của TDP 16 để thành lập TDP 4 (mới), gồm có 256 hộ; Sáp nhập phần còn lại của TDP 1 với toàn bộ TDP 9 để thành lập TDP 9 (mới), gồm có 371 hộ; Sáp nhập toàn bộ TDP 10 với toàn bộ TDP 14 thành lập TDP 10 (mới), gồm có 444 hộ; Đổi tên TDP 13 thành TDP 5 gồm có 268 hộ; Đổi tên TDP 5 thành TDP 6 gồm có 210 hộ.

​​

Toàn bộ thôn 8A sẽ sáp nhập với thôn 8B để thành lập thôn Đắk Lộc. Ảnh: tư liệu

Huyện Đắk Mil-Xã Đắk Lao: Sáp nhập toàn bộ các thôn 1, 2 và 3 để thành lập thôn Đắk Xuân với 350 hộ; áp nhập toàn bộ các thôn 4 và 6 để thành lập thôn Đắk Phúc gồm 271 hộ; Sáp nhập toàn bộ các thôn 8A và 8B để thành lập thôn Đắk Lộc gồm 213 hộ; Sáp nhập toàn bộ các thôn 9A và 9B để thành lập thôn Đắk Thủy gồm 316 hộ; Sáp nhập toàn bộ các thôn 10A và thôn 13 để thành lập thôn Đắk Kim gồm 195 hộ; Sáp nhập toàn bộ các thôn 10B với thôn 11A để thành lập thôn Đắk Tâm gồm 248 hộ; Đổi tên thôn 5 thành thôn Đắk Quang gồm 183 hộ; Đổi tên thôn 7 thành thôn Đắk Lợi gồm 188 hộ; Đổi tên thôn 11B thành thôn Đắk An gồm 107 hộ; Đổi tên thôn 12 thành thôn Đắk Thọ gồm 90 hộ.

* Xã Đắk N’Drót

Sáp nhập một phần thôn 9 (29 hộ) với toàn bộ thôn 3 để thành lập thôn 3 mới, gồm 184 hộ.

Sáp nhập phần còn lại thôn 9 (25 hộ) với toàn bộ thôn 10 để thành lập thôn 9 mới, gồm 150 hộ.

​​​​​

Một phần của thôn 9, xã Đắk N'Drót sẽ sáp nhập với thôn 3 để thành lập thôn 3 mới. Ảnh: Y Krăk

* Xã Đắk R’la:

Sáp nhập toàn bộ thôn 4 với toàn bộ thôn 9 để thành lập thôn 4 mới, gồm 316 hộ.

Đổi tên thôn 12 thành thôn 9 gồm 185 hộ.

Huyện Cư Jút:

* Xã Đắk Wil: Sáp nhập toàn bộ thôn 4 với toàn bộ thôn 5 để thành lập thôn 5 mới, gồm 173 hộ; Sáp nhập một phần thôn 2 với toàn bộ buôn Knã để thành lập buôn Knã mới, gồm 103 hộ; Sáp nhập phần còn lại của thôn 2 với toàn bộ thôn 3 để thành lập thôn 2 mới, gồm 140 hộ.

* Xã Đắk Drông: Sáp nhập toàn bộ thôn 1 với toàn bộ thôn 2 để thành lập thôn Cao Lạng mới, gồm 150 hộ; Sáp nhập một phần thôn 15 vào một phần thôn 14 và bon U Sroong để thành lập bon U Sroong mới, gồm 163 hộ; Sáp nhập một phần thôn 15 vào phần còn lại của thôn 14 để thành lập thôn 14 mới, gồm 212 hộ; Phần còn lại thôn 15 thành lập thôn 15 mới, gồm 314 hộ.

* Xã Ea Pô: Sáp nhập một  phần thôn Tân Thành với toàn bộ thôn Phú Sơn để thành lập thôn Phú Sơn mới, gồm 176 hộ; Sáp nhập phần còn lại của thôn Tân Thành với toàn bộ thôn Thanh Nam để thành lập thôn Thanh Nam mới, gồm 149 hộ; Thành lập thôn Ba Tầng mới trên cơ sở cụm dân cư Ba Tầng, gồm 154 hộ.

Huyện Tuy Đức:

* Xã Đắk Ngo:

- Sáp nhập toàn bộ thôn 7 với toàn bộ thôn Tân Bình để thành lập thôn Tân Bình mới gồm 174 hộ

Sáp nhập toàn bộ thôn 7 với toàn bộ thôn Tân Bình để thành lập thôn Tân Bình mới, xã Đắk Ngo (Tuy Đức). Ảnh tư liệu

* Xã Quảng Tâm

- Sáp nhập toàn bộ thôn 3 với toàn bộ thôn 2 để thành lập thôn 2 mới gồm 226 hộ

Huyện Đắk R’lấp:

* Xã Đắk Sin:

- Sáp nhập toàn bộ thôn 5 với toàn bộ thôn 14 để thành lập thôn 5 mới, gồm 260 hộ

* Xã Hưng Bình:

- Sáp nhập một phần thôn 4 với toàn bộ thôn 2 để thành lập thôn 2 mới, gồm 286 hộ.

- Sáp nhập một phần thôn 4 và một phần thôn 7 với toàn bộ thôn 5 để thành lập thôn 5 mới, gồm 112 hộ.

- Sáp nhập một phần còn lại của thôn 4 với toàn bộ thôn 6 để thành lập thôn 6 mới gồm 208 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại của thôn 7 với toàn bộ bon Châu Mạ để thành lập bon Châu Mạ mới, gồm 148 hộ.

Huyện Krông Nô

* Thị trấn Đắk Mâm

- Sáp nhập một phần TDP 1 với toàn bộ TDP 2 và một phần TDP 3 để thành lập TDP 1 mới, gồm 279 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại của TDP 1 với phần còn lại của TDP 3 và một phần TDP 4 để thành lập TDP 2 mới, gồm 200 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại của TDP 4 vào toàn bộ TDP 5 và toàn bộ TDP 6 để thành lập TDP 3 mới, gồm 411 hộ.

- Đổi tên TDP 7 thành TDP 4 gôm 194 hộ.

Một phần TDP 1 với toàn bộ TDP 2 và một phần của TDP 3, thị trấn Ðắk Mâm sáp nhập để thành lập TDP1 mới. Ảnh: Y Krăk

* Xã Nam Xuân

- Sáp nhập toàn bộ thôn Đắk Thanh với toàn bộ thôn Nam Hợp để thành lập thôn Đắk Thanh mới, gồm 244 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ thôn Sơn Hà với toàn bộ thôn Nam Sơn để thành lập thôn Sơn Hà mới, gồm 212 hộ.

- Sáp nhập toàn bộ thôn Đắk Tân với toàn bộ thôn Đắk Sơn để thành lập thôn Đắk Sơn mới, gồm 243 hộ.

Huyện Krông Nô

Xã Nam Đà: Sáp nhập toàn bộ thôn Nam Thanh với toàn bộ thôn Nam Thắng để thành lập thôn Nam Thắng mới, gồm 233 hộ. Sáp nhập toàn bộ thôn Nam Anh với toàn bộ thôn Nam Phú để thành lập thôn Nam Phú mới, gồm 299 hộ.

Xã Đắk Drô: Sáp nhập toàn bộ thôn Đắk Trung với toàn bộ thôn Đắk Xuân để thành lập thôn Đắk Xuân mới, gồm 259 hộ. Sáp nhập toàn bộ thôn Đắk Lập với toàn bộ buôn K62 để thành lập buôn K62 mới, gồm 476 hộ.

Buôn K62 được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thôn Đắk Lập, gồm 476 hộ. Ảnh: Y Krăk

Xã Đắk Nang: Sáp nhập toàn bộ thôn Phú Mỹ với toàn bộ buôn Krue để thành lập buôn Krue mới, gồm 190 hộ. Chia tách một phần thôn Phú Tân (khu vực Đèo 52) để thành lập thôn Phú Tiến mới; thôn Phú Tân còn lại có 120 hộ.

Xã Buôn Choáh: Sáp nhập một phần thôn Nam Tiến với toàn bộ thôn Cao Sơn để thành lập thôn Cao Sơn mới, gồm 137 hộ. Sáp nhập phần còn lại thôn Nam Tiến với toàn bộ thôn Thanh Sơn để thành lập thôn Thanh Sơn mới, gồm 122 hộ.

Huyện Đắk Song

Thị trấn Đức An: Sáp nhập toàn bộ TDP 3 với một phần TDP 4 và một phần TDP 5 để thành lập TDP 3 mới, gồm 216 hộ; Sáp nhập phần còn lại của TDP 4 với phần còn lại của TDP 5 để thành lập TDP 4 mới, gồm 215 hộ; Sáp nhập toàn bộ TDP 6 với toàn bộ TDP 7 để thành lập TDP 6 mới, gồm 337 hộ.

Sáp nhập toàn bộ TDP 3 với một phần TDP 4 và một phần TDP 5 để thành lập TDP 3 mới, thị trấn Ðức An (Ðắk Song). Ảnh: Y Krak

Xã Nam Bình: Sáp nhập toàn bộ thôn 1 với toàn bộ thôn 2 và toàn bộ thôn 3 để thành lập thôn Bình An mới, gồm 364 hộ.

Xã Đắk Hòa: Sáp nhập toàn bộ thôn Tân Bình 1 với toàn bộ thôn Tân Bình 2 để thành lập thôn Tân Bình mới, gồm 293 hộ; Sáp nhập toàn bộ thôn Đắk Hòa 1 với toàn bộ thôn Đắk Hòa 2 để thành lập thôn Đắk Hòa mới, gồm 290 hộ; Sáp nhập toàn bộ thôn Đắk Sơn 2 với toàn bộ thôn Đắk Sơn 3 để thành lập thôn Đắk Sơn mới, gồm 268 hộ.

Huyện Đắk Song:

Xã Đắk Môl

Sáp nhập toàn bộ thôn 4 với toàn bộ thôn 5 để thành lập thôn 4 mới, gồm 244 hộ.

Sáp nhập toàn bộ bon Blân với toàn bộ bon Mpôl để thành lập bon A3 mới, gồm 294 hộ.

Sáp nhập một phần thôn 3A3 với toàn bộ bon RLông để thành lập bon RLông mới, gồm 218 hộ.

Sáp nhập phần còn lại thôn 3A3 với bon Ja Ry để thành lập bon BuJri mới gồm 237 hộ.

Sáp nhập toàn bộ thôn E29.1 với toàn bộ thôn E29.2 và toàn bộ thôn E29.3 để thành lập thôn E29 mới, gồm 345 hộ.

Xã Thuận Hà

Sáp nhập một phần thôn 3 với toàn bộ thôn 2 để thành lập thôn 2 mới, gồm 272 hộ.

Thôn 2, xã Thuận Hà sẽ được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập một phần với thôn 3. Ảnh: Y Krăk

Sáp nhập phần còn lại thôn 3 với toàn bộ thôn 4 để thành lập thôn 3 mới, gồm 299 hộ.

Sáp nhập toàn bộ thôn 5 với toàn bộ thôn 6 để thành lập thôn 5 mới, gồm 285 hộ.

Sáp nhập một phần thôn 8 gồm 73 hộ với toàn bộ thôn 7 để thành lập thôn 7 mới, gồm 202 hộ.

Thôn 8 (còn lại) gồm 279 hộ.

Huyện Đắk Song:

Xã Thuận Hạnh:

Sáp nhập một phần thôn Thuận Tiến với một phần thôn Thuận Tân để thành lập thôn Thuận Tân mới, gồm 214 hộ.

Sáp nhập một phần thôn Thuận Tân với một phần thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hạnh để thành lập thôn Thuận Tân mới. Ảnh: Y Krăk

Sáp nhập một phần thôn Thuận Thành với phần còn lại của thôn Thuận Tiến với phần còn lại của thôn Thuận Tân để thành lập thôn Thuận Thành mới, gồm 295 hộ.

Sáp nhập một phần thôn Thuận Hưng với một phần thôn Thuận Đồng và toàn bộ thôn Thuận Hải để thành lập thôn Thuận Hải mới, hồm 215 hộ.

Sáp nhập thôn Thuận Tình với phần còn lại của thôn Thuận Hưng và phần còn lại của thôn Thuận  Đồng để thành lập thôn Thuận Tình mới, gồm 222 hộ.

Sáp nhập phần còn lại của thôn Thuận Thành gồm 42 hộ với toàn bộ thôn Thuận Hòa để thành lập thôn Thuận Hòa mới, gồm 189 hộ.

Xã Nâm N’jang

Sáp nhập thôn 1 với toàn bộ thôn Đắk Lư để thành lập thôn 1 mới, gồm 314 hộ.

Sáp nhập thôn 3 với tgôn Bùng Binh để thành lập thôn 3 mới, gồm 371 hộ.

Sáp nhập thôn 5 với thôn 6 và thôn 8 để thành lập thôn 6 mới, gồm 314 hộ.

Sáp nhập thôn 7 với bản Đắk Lép để thành lập bản Đắk Lép mới, gồm 272 hộ.

Sáp nhập thôn 9 với thôn Bong Ring để thành lập thôn 9 mới, gồm 309 hộ.

Sáp nhập bon Tu Soay với bon Bu Đốp và bon Bu N’Drung để thành lập bon Bu N’Drung (mới), gồm 243 hộ. Ảnh: Y Krăk

* Xã Ðắk N’Drung

- Sáp nhập bon N’Jăr với bon Bu Prâng và bon Bu N’Drung Lu để thành lập Bon N’Jrang Lu (mới), gồm 203 hộ.

- Sáp nhập bon Bu Ðốp với bon Tu Soay và bon Bu N’Drung để thành lập Bon Bu N’Drung (mới), gồm 243 hộ.

- Sáp nhập thôn Ðắk R’mo với thôn Ðắk R’mo 1 để thành lập thôn Ðắk R’mo (mới) gồm 202 hộ.

- Sáp nhập một phần thôn Ðắk Kual 5 với thôn Ðắk Tiên và thôn Ðắk Tiên 1 để thành lập thôn Ðắk Tiên (mới), gồm 250 hộ.

- Sáp nhập thôn Ðắk Kual 1 với  thôn Ðắk Kual 2 và thôn Ðắk Kual 4 để thành lập thôn Ðắk Kual 2 (mới), gồm 341 hộ.

- Sáp nhập thôn Ðắk Kual 3 với thôn Ðắk Kual 6 để thành lập thôn Ðắk Kual 3 (mới), gồm 259 hộ.

- Sáp nhập một phần thôn 7 với bon Bu Boong để thành lập bon Bu Boong (mới), gồm 460 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại thôn 7 với bon Bu Rwah để thành lập bon Bu Rwah (mới), gồm 206 hộ.

- Sáp nhập thôn Ðắk Kual 5 với thôn Ðắk Kual để thành lập thôn Ðắk Kual (mới), gồm 448 hộ.

- Thôn Ðắk Kual 5 còn lại gồm có 385 hộ.

* Xã Trường Xuân

- Sáp nhập bon Jâng Plây 2 với bon Bu Păh để thành lập bon Bu Băh (mới), gồm có 299 hộ.

- Sáp nhập bon Bu N’Jang với bon Bu Bơ để thành lập bon N’Jang Bơ (mới), gồm 390 hộ.

- Sáp nhập bon Boong Ding với bon Jâng Plây 1 để thành lập bon Boong Ding Plei (mới), gồm có 463 hộ.

- Sáp nhập một phần thôn 7 với bon Jâng Plây 3 để thành lập bon Jâng Plây 3 (mới), gồm 360 hộ.

- Sáp nhập phần còn lại thôn 7 với thôn 10 để thành lập thôn 10 (mới), gồm 327 hộ.

- Sáp nhập thôn 8 với thôn 9 để thành lập thôn 8 (mới), gồm 346 hộ.

- Sáp nhập bon Păng Sim với thôn 11 để thành lập bon Păng Sim (mới), gồm 310 hộ.

Quốc Sỹ

703
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.