Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl Lêr hôis Lôngx Tôngx nhoz Long Sơn

07/03/2019 15:41 G3T+7

Hnuz xaz 2/3, ntơưv jos Đông Sơn, WBPX xar Long Sơn (Đăk Mil) tưz tsov cưv Lêr hôis Lôngx Tôngx (tsinhv hu tas Hôis môngl uô lax), đrul côngv muôx li 800 nghês nhân, vâns đôngs viên đrul chôngz lênhx pêx xinhv hur haz tov đrâu xênhr.

Uô kangz phênhv lêr côngv đêx angr haz tsưr xinhz zos phênhv hôis đrul ntâu grei sênhr chêr tiv zix ntơưv Nduôr, Zir, Chu xưs li sênhr chêr tsur nxuôr, đha shông, hu gâux sli, hu gâux lươns, hu gâux then, siz tưr uô cxuô zangv nox, siz tưr khâuz ndơưk truênx thôngr, uô muôx không khir lov jêv ntơưv chor hnu hâur shông yaz.

Lêr hôis Lôngx Tôngx zos net văn hoar tiv zix hâur shông ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xar Long Sơn chia thor cuôs iz shông yaz cxuô lênhx muôx jul, cxuô vangx tsêr nox tsâu nangr sur, cxuô zangv phuôv vangv.

Txir nênhz uô lêr thor môngr ntơưv lêr hôis

Đha shông, tiêt mux văn hoar tiv zix ntơưv lêr hôis

Tinhr siz tưr uô cxuô zangv nox truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs

A Trư

674
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.