Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Môngl uô chiênr jix Thanh niên tinhx nguêns ntux cuz xênhr Đăk Nông jas tiv 16 shông 2019

18/07/2019 14:52 G7T+7

Lêr môngl zos Ban Tơư kra hoax đôngs ntux cuz haz Chiênr jix thanh niên tinhx nguêns (TNTN) ntux cuz xênhr Đăk Nông tsov cưv ntơưv Quangv trươngx hênhx Đăk R’lâp tsuô hnuz keix 14/7, tuôx côngv muôx yangx 500 đoanx viên, thanh niên sâuv thangx tsangv xênhr haz sinh viên tinhx nguês tuôx ntơưv chor tsêr đais hocx, cao đăngv ntơưv đrôngl Hôx Chir Minh.

​​​

Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr Tôn Thix Ngocx Hanhs khơưs qix tsuô Ban Chiv hui Chiênr jix TNTN ntux cuz xênhr Đăk Nông

Chiênr jix uô txix hnuz 14/7 txus 15/8 đrul ntâu hoax đôngs mênhx pêv ntơưv tangs nro 71 xar, phươngx, thix trânr sâuv thangx tsangv xênhr haz 7 đơn vix  cxiz pangz. Chiênr jix lo uô mênhx pêv trơưs ntu tiz nênhs đrul chor tsangz cxênhx “Txuôs nzir jul cheix thi”, “Cheix ntux cuz njuôz”, “Hoa phươngs laz”, “Jas su laz”, “Hanhx cuân njuôz”;…

Đặng Hiền

137
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.