Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơưv njêx muôl ưngr jungs krêz kra đăngs jul tangs pêx xinhv

12/03/2020 10:28 G3T+7

Hnuz keix 9/3, ưngr jungs krêz kra đăngs jul tangs pêx xinhv muôx bê NCOVI tưz tơưv njêx muôl.

Ungr jungs NCOVI pangz hês điêux hanhx Android haz iOS, tương thich tsuô chor smartphone muôx ntâu sâuv thix trươngx

Uô kangz caix đax ưngr jungs NCOVI sâuv điêns thoais txơưx njê, sâu cxix cxuô xur môngl car nhênhs trơưs tsinhr tinhv chia chuôz sir zôngv. Pêx xinhv kra cxix cxuô xur mông car nhênhs haz tinhx hinhx đăngs jul zus tus khênhx hur mux “Krêz kra y têr tangs pêx xinhv” ntơưv manx hinhx tsinhv; sâu tinhx hinhx đăngs jul cxuô hnuz ntơưv manx hinhx “Seiz shuôs đăngs jul”. Iz făngz, ưngr jungs hnuôr tsinhv muôx mux chia pêx xinhv xang xur lus chor nênhs nhangx xangv mangl moz COVID-19 ntơưv zus qơư nhoz. Chor xur mông hnuôr lo câps nhâps sâuv nôngz nhôngl tsinh tas haz lo tsov qơư nhoz sâuv banv đôx xur Việt Nam (Vmap). Khov sâuv chor xur mông xang lus, hês thôngr y têr pâuz tâu chor nênhs tsuv zov chênhr bov đamv pangz y têr sei hlo haz muôx kangz hâu hlo.

Pêx xinhv taiv ưngr jungs lus haz krêz kra xur mông car nhênhs

Bảo Ngọc

484
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.