Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul cxơưz chiv xur PCI Đăk Nông shông 2018 cxangz txix 3 txus 5 keiz

07/06/2018 09:11 G6T+7

Hnuz 30/5, ntơưv thix xar Gia Nghiar, WBPX xênhr Đăk Nông cênhz đrul Phongx Thương mais haz Công nghiêpx Viêtx Nam (VCCI) ntơưv Đax Năngr tsov cưv Hôis thov cxơưz ndê chiv xur năng lưx canhs tranh cxênhx xênhr 2018.

Chôngz ntâu chor sơv, nganhx, trôngx qơư haz doanh nghiêpx sâuv thangx tsangv côngv hôis thov

Môi trươngx langx luôv haz chiv xur PCI shông 2017 ntơưv xênhr Đăk Nông tsuv pôngz keiz ntơưv 61 grêl 63/63 xênhr, đrôngl. Ntơưv hôis thov, chor chuên ja, đaix biêuv tưz tox tsongs siz thangv ntâu vânr đêx xưs li: Khu tsangr hês xur angr (K) huv cxuô trôngx qơư; chinhr sach ưu đair tsêr đâux tư tsuv mênhx pêv; khac phux chor langx cangz tangr hur zaiv cêr ntâuz ntơưr hanhx chinhr đhâu Trung tâm Hanhx chinhr công; muôx kangz hâu têz lus khâuv khuôz ntơưv joanh nghiêps đhâu chor jas siz txuôl lus…

Hlôngr ndêx muôl xênhr haz chor sơv, nganhx ntơưv xênhr ntơưv hôis thov tưz thôngx zênhv, mux tiêu shông 2018, chiv xur PCI ntơưv xênhr txix 3 txus 5 keiz.

Nguyễn Lương

220
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.