Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul uô trơưs jas cao điêmv phangx, tangr moz

03/04/2020 09:55 G4T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv Nguyễn Xuân Phúc kror nhis cir Chiv thix sur 15/CT-TTg cuô sir jul uô trơưs jas cao điêmv phangx, tangr moz Covid-19.

 

Trơưs ntơư, Thuv tươngr Chinhr phuv cuôs cxuô cxênhx, cxuô nganhx, cxuô trôngx qơư haz tangs nro Pêx xinhv txuôl nzir has thinh thânx “tir moz iz zangv tir nênhs fêv”, tuôv zênhv cxuôv hav lus cinh têr chia phangx, tangr cangz moz; por vêv jông hlo đăngs jul, chêr ntangx njul ntơưv Pêx xinhv zos mux tiêu saz hlo, sir jul, trâu saz, sir jul đuô haz hur uô trơưs chor tsưr ziv, hâux lưv phangx, tangr moz; cxiz chênhr civ luôx, civ cương, tsinhr tinhv tsi lo lơ lax, tuoov mov, cxiz chênhr uô trơưs chor tsưr ziv pâuz nzur hâur paauk cis moz, cêv kuôl huv six, cêv thangx tsangv chênhr, tuô cang moz tu nro.

Kruôz kra ntơưv Bôs Y têr lus chor hâux lưv tsuv uô chia phangx tangr Covit-19. Ảnh: VGP News

Thuv tươngr cuôs ndu iz cxa vânr đêx: Tams cuôs su hoax đôngs langx luôv txix hnuz 28/3 txus tangs 15/4; Txuôl nzir cxênhz yuôx chênhr cxuô lênhx tuôx; Por vêv jông hlo tsuô lưx lươngs cưs yuôx, canr bôs y têr; Xưv lir hênhr yangx, tsơưv tas chox môngl uô tưx zos tsi mlôngl biêns phap cêv kuôl; Iz lênhx pêx xinhv zos iz tus tuz tros phangx, tangr cangz moz.

Quốc Sỹ

252
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.