Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phor Thuv tươngr Thươngx trưx Chinhr phuv Trương Hòa Bình yangv haz uô hâux lưv ntơưv xênhr Đăk Nông

05/03/2020 10:17 G3T+7

Hnuz 29/2, Pangz côngz txux ntơưv Chinhr phuv zos đôngx chir Trương Hòa Bình, Wiv viên Bôs Tsinhz chei, Phor thuv tươngr Thươngx trưx Chinhr phuv uô thơưx tư zuô hâux lưv tsuô thơưx chox xênhr Đăk Nông.

Đôngx chir kruôs haz ntâus grê saz chor cêt cuav cưs Đăk Nông uô lo sâuv cxuô făngz nôngz nhôngl đhâu, tiv zix mas shông 2019 haz cuôs Đăk Nông tox tsongs chos jôngr; zaiv cêr vânr đêx pêx xinhv tsir tuôx nhoz; uô jông hâux lưv txais tos pêx xinhv, zaiv cêr ntâuz ntơưr hnul cov plâuz ntul... Đôngx chir has, Đăk Nông tsuv lo zov chênhr đâux tư ntâu đuô lus has tângx cơ sơv, tiv zix mas cêr môngl lus, chia muôx keiz yaz hur phuôv tsangr. Chor bôs, nganhx Trung ương, tiv zix mas Bôs Zos thông Vâns taiv, tsuv zov chênhr, xeiz njuôl, thangv kra Chinhr phuv muôz lus cui hoaix chor jưs anr cuz chênhr lus has tângx ntơưv Đăk Nông has jiêng haz Têi Nguên has tsongs...

Đôngx chir Trương Hòa Bình đrul pangz côngz txux môngl yangv, khơưs hnux ntơưv Jưs anr Tsêr mair Điêns phênhz nhôm Đăk Nông haz Tsêr mair uô Alumin Nhân Cơ (Đăk R’lâp); yangv, khơưs hnux 2 chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv đrôngl Gia Nghĩa; khơưs hnux chor shuv xinhz pluôs hlang đhâu txov nhev; khơưs puz Pênhr Khuênr hocx xênhr Đăk Nông 50 chơưx nhiax.

Phor Thuv tươngr Thươngx trưx Chinhr phuv Trương Hòa Bình kra chei ntơưv chuôv uô hâux lưv tsuô thơưx chox xênhr Đăk Nông

Phor Thuv tươngr Thươngx trưx Chinhr phuv Trương Hòa Bình kra chei ntơưv chuôv uô hâux lưv tsuô thơưx chox xênhr Đăk Nông

Phor Thuv tươngr yangv, đênhr saz hnav liêtx sir Nguyễn Thị Mười

Phor Thuv tươngr Trương Hòa Bình đênhr saz chor cưr shuv xinhz

Pangz Côngz txux ndil seiz trưx tiêp ntơưv thangx tsangv pangs cuô angr laz, Tsêr mair uô Alumil Nhân Cơ (Dăk R'lâp)

Lê Phước

392
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.