Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas cơưv tiv 24 Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôix khoar XIV

17/05/2018 14:46 G5T+7

Txix hnuz 14-16/5, Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôix tưz tsov cưv jas cơưv tiv 24.

Tsuv tinhx Cuôr hôix Nguênr Thix Kim Ngân kra chei krêz jas cơưv

Ntơưv jas cơưv nuôr, Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôix muôx ndâux lus tsuô oz jưs anr luôx, zos Luôx Công an pêx xinhv (khu hlôngr); luôx khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa luôx cis txus luôx Cui hoaix; muôx ndâux lus tsuô Bor cor ntâus grê cxangz nzir cêt cuav uô cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr – tsôngv langx haz ngân sach têz qơưs 2017; ntâus grê tinhx hinhx kra uô cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr – tsôngv langx haz ngân sach têz qơưs chor hli hâur shông 2018; cuêt toanr ngân sach têz qơưs shông 2016; Bor cor sox seiz hâux lưv zaiv cêr ndâux lus ntơưv cưv tri xangz tuôx tsuô Jas cơưv tiv 4 ntơưv Cuôr hôix; Bor cor tôngv hơpx ndâux lus, lus has ntơưv cưv tri haz pêx xinhv xang tuôx tsuô Jas cơưv tiv 5 ntơưv Cuôr hôix; Muôx ndâux lus tsuô hâux lưv nhân sưx; sox seiz chor bor cor lus tinhx hinhx uô chinhr sach, chêr đôx bov hiêmv tsôngv langx, cangr haz sir zôngv pênhr bov hiêmv tsôngv langx shông 2017…

Shênhv jas cơưv tiv 24 ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôix

Bảo Ngọc

1,132
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.