Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu bê Đêx anr cxiz chênhr uô trơưs công nghês thông tin pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs phuôv tsangr cinh têr - tsôngv langx

25/04/2019 19:29 G4T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc kror nhis sâu bê Đêx anr “Cxiz chênhr uô trơưs công nghês thông tin pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs phuôv tsangr cinh têr – tsôngv langx haz bov đamv an ninh tsâts tưs thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs Viêtx Nam ntu 2019-2025”.

Zơưv K’Wơn, minhx cxưx Mas nhoz jos N’Jriêng, xar Đăk Nia (Gia nghiar) sir zôngv mangs Internet chia nrar xur mông. Ảnh: Hồ Mai

Đêx anr muôx chor mux tiêu txus shông 2023 thiêt lâps thôngr thông tin pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tiêp câns chuv trương, cuan điêmv ntơưv Đangv, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs; thông tin khoa hocx công nghês; por vêv môi trươngx, phangx, tangr thiên tai haz an ninh tsâts tưs; cxiz chênhr uô trơưs công nghês thông tin pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tiêp câns thông tin, zov chênhr chor făngz cinh têr – tsôngv langx haz cuôr phongx -an ninh…

Quốc Sỹ

123
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.