Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat hanhx bôs tem haz bôs lix đax biêts lus Lâul Hôx

05/09/2019 15:57 G9T+7

Jas yang đuô 50 năm tangs Đangv, tangs pêx xinhv uô trơưs Ji tsuc thiêng liêng ntơưv Tsuv tinhx Hôx Chir Minh haz yangz đuô 50 shông hnuz pôngz ntơưv Lâul (2/9/1969 - 2/9/2019), Bôs Thông tin haz Truênx thông, Tôngv công ti Bưu điêns Viêtx Nam tưz phat hanhx bôs tem “50 shông uô trơưs Ji tsuc Tsuv tinhx Hôx Chir Minh (1969 - 2019)” haz bôs lix “Lâul Hôx chiax iz cxil cênhz đêx angr Viêtx Nam”.

​​​

Bôs tem “Yangz đuô 50 shông uô trơưs Ji tsuc Tsuv tinhx Hôx Chir Minh (1969-2019)”

Bôs tem “Yangz đuô 50 shông uô trơưs Ji tsuc Tsuv tinhx Hôx Chir Minh  (1969-2019)” uô puv shênhv đuôz Tsuv tinhx Hôx Chir Minh tangz tov nhoz pul uô hâux lưv đrul lu lus uô kangz hlo hur Banv Ji tsuc “… Grei xangr uô kangz hlo ntơưv cur zos: Tangs Đangv, tangs nro pêz pêx xinhv côngv saz sir jul cxiv tsang iz têz qơưs Viêtx Nam tax tul, thôngx zinhv, đôcx lâps, pêx xinhv uô tsưr haz bluô nux muôx jul…,” haz shênhv đuôz qix laz hnuz kuz đăngs, tsêr tsangr hur phuv Tsuv tinhx. Bloc tem uô puv thôngx zinhv haz phuôv tsangr ntơưv têz qơưs đhâu shênhv đuôz Tsuv tinhx Hôx Chir Minh tangz tov ntêl nhips jăngx gâux Cêt đoanx cênhz qix Đangv haz chor thanhx tưs ntơưv têz qơưs txix thâuv thôngx zinhv, hlôngr yaz, hôis nhâps haz phuôv tsangr.

Bôs lix đax biêts tol Tsaz 2020 đrul chuv đêx “Lâul Hôx chiax iz cxil cênhz đêx angr Viêtx Nam” đrul shênhv đuô Tsuv tinhx Hôx Chir Minh sâuv bôs lix lo miêu tav tsinh tas jông gâux đrul xưv cxênhx lus đruôl ntơưv têz qơưs.

Bảo Ngọc

265
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.