Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat hanhx bôx tem khangr kra Công viên đias tsât tangs nro ntơưv Việt Nam

27/10/2021 15:10 G10T+7

Chia khangr kra chor grê haz net đax trưng, Bôx Thông tin-Truênx thông tưz phat hanhx bôx tem lus 3 Công viên đias tsât tangs nro (CVĐCTC) UNESCO ntơưv Việt Nam; lo cung ưngr sâuv mangx lươir bưu chinhr txix nuz 31/10/2021- 30/6/2023.

Kâur tem thứ tiv 1 kra “CVĐCTC UNESCO Cao nguên poz jêz Đồng Văn”. Kâur tem tiv 2 kra "CVĐCTC UNESCO đêx angr Cao Bằng". Kâur tem tiv 3 kra "CVĐCTC UNESCO Đăk Nông". Lo UNESCO công nhênh nuz 7/7/2020, CVĐCTC UNESCO Đăk Nông muôx angr đangr 4.760km2, grul ntêr sâuv 5 hênhx: Krông Nô, Cư Jut, Đăk Mil, Đăk Song, Đăk Glong haz đrôngl Gia Nghĩa thuôx xênhr Đăk Nông, đrul muôx 65 kror qơư di sanv đias tsât, đias maos, zos hêx thôngr jê 50 kror tsuô ntêr tangs nro yangx 10.000m, ndâux trôngz hluôr tơưk, tsangs đêx...

Tem kra lus CVÐCTC UNISCO Ðăk Nông.

B.N

522
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.