Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat đôngx Hli hanhx đôngx têz qơưs phangx, tangr HIV/AIDS shông 2017

30/11/2017 09:59 G11T+7

Tangs cis 24/11, ntơưv xar Quangv Khê (Đăk Glong), Ban Tơư kra Phangx, tangr HIV/AIDS haz ma tuir, maix jâm xênhr tsov cưv Lêr phat đôngx Hli hanhx đôngx têz qơưs phangx, tangr HIV/AIDS shông 2017.

Shuv sinhz haz pêx xinhv jiêur hanhx, biêuv thix sir jul uô trơưs Hli hanhx đôngx phangx, tangr HIV/AIDS shông 2017

Đrul chuv đêx “Xet nghiêmx HIV nzur – Môngl txus mux tiêu 90-90-90 tsuô shông 2020”, Hli hanhx đôngx lo kra uô txix hnuz 10/11 txus 10/12 hur tangs nro xênhr. Mux tiêu zos cxiz chênhr tuôx côngv ntơưv tangs nro hêx thôngr tsinhz chei haz tangs nro pêx xinhv uô trơưs “Chiênr lươx têz qơưs phangx, tangr HIV/AIDS txus shông  2020 haz til môngl txus shông 2030”. Đhâu ntơư, pâuz xangr lus phangx, tu haz khu HIV/AIDS tsuô cxuô cxênhx tsôngv langx pêx xinhv, tiv zix mas chor nênhs muôx hanhx vi ngui cơ ntâu, pêx xinhv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs.

Hoa Lý

365
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.