Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul txus shông 2025, tangs têz qơưs tsi sir zôngv nangz nilon zôngv iz jas

13/06/2019 14:50 G6T+7

Hnuz 9/6, ntơưv thangx tsangv Pangs Hoangx Ciêmr, Hax Nôis, Thuv tươngr Nguênr Xuân Phuc côngv haz kra chei ntơưv lêr tangs têz qơưs phong tsox tangr khâuz nhangz bur.

​​​​​​​

Thuv tươngr Nguênr Xuân Phuc haz chor đais biêuv môngl tơư uô cê ntơưv đrôngl môngl tơư thangx tsangv Ntul pangs Hoangx Ciêmr chia côv vur, uô trơưs phong tsox tangr khâuz nhangz bur.

Thuv tươngr has, khâuz nhangz bur tangz tov zos vânr đêx moz tâuz hâu tangs nro kangz ntux. Iz shông chor khâuz nhangz bur cưs tuôz nênhs laiv tsês txâus chia bul ntuv nti 4 jas angr blax têz. Khâuz nhangz bur cxuôv hav tiêu cưx txus hês sinh thair, môi trươngx chiax nhoz, đăngs jul tiz nênhs haz phuôv tsangr truôx đrênhk ntơưv iz têz qơưs. Thuv tươngr Nguênr Xuân Phuc has mux tiêu, sir jul txus shông 2021, chor cưv hangx, caz khư, siêu this nhoz hur đrôngl tsi sir zôngv đôx bur zôngv iz jas; txus shông 2025, tangs nro têz qơưs tsi sir zôngv đôx bur zôngv iz jas. Thuv tươngr cuôs cxuô ban, bôs, nganhx, cơ cuan Trung ương haz trôngx qơư zov chênhr đuô haz, tox tsongs chox kra, tơư kra tsov cưv uô trơưs chor hoax đôngs tangr khâuz nhangz bur.

​​​​​​​

Tangs nro têz qơưs haz tsi tsuô nangz nilon iz jas. Ảnh tư liệu

Quốc Sỹ

207
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.