Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih pah kan gơi gĕh tay 5 tât 6 xă kơp di bon lan mhe tâm năm 2019

07/03/2019 15:33 G3T+7

Năm 2019, Dak Nong nsrôih pah kan gơi gĕh tay 5 tât 6 xă kơp di bon lan mhe, n’hao r’noh xă kơp di bon lan mhe lam n’gor ntơm 21 – 22 xă.

Xă Kiến Thành (Dak R’lâp) nsrôih pah kan kơp di bon lan mhe ta quý I/2019. Ảnh: Q.S

N’gor nchră pah kan n’hao ntil nau kan lam n’gor gĕh ntơm 14,8 ntil nau kan du xă. Nsrôih kan gơi bon têh Gia Nghĩa pah kan lôch ndâk njêng bon lan mhe n’hanh n’qual Dak R’lâp nsrôih pah kan kơp di bon lan mhe tâm năm 2020; ăp n’qual, bon têh gĕh iê ngăn ngên du ntŏk bon lan gŭ n’hanh du mpeh mir dơi kơp di… Ăp n’qual pah kan tâm r’nglăp ân di prăk tâm ăp ntil nau kan, ntil ndơ kan gơi ndâk njêng bư ăp gung trong ngih wâl ân uĕh, ndâk njêng ntŏk gŭ, kơl lor ma ăp ntŏk gĕh nau rêh jêr zŏk, xă gĕh r’noh nau kan iê, xă nsrôih kơp di năm 2019.

Hồng Thoan

276
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.