Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Thuận An trâu saz tangr kruôr

03/04/2020 09:57 G4T+7

Xar Thuận An (Ðăk Mil) muôx li 4.300 ha cax phê, yangx 500 ha kôngz chiv ntux yaz 2019-2020. Viv ntâu hli tsi lus nangs, tinhx tsangs ntux kruôr tangz tov cxuôv hav tangs ntâu angr chos kôngz lông ntơưv pêx xinhv.

Nhis hnuôr, ntâu vangx cax phê mangl kruôr blôngx, kruôr chik, lax tu plêz, yênhx cxênhz hec ta blêx ngui cơ mangl pôngz đơưz. Chor công trinhx thuiv lơis xưs li: Pangs trôngz hluôr tơưk, pangs Sar Pa, pangs tuv tiz nênhs 7... bleiv đêx por lênhx grêl kêl, kruôr, tsi txâus tso lus đrăngs lax haz đap ưngr nhu câux tsuôk kôngz ntơưv pêx xinhv.

Nhis hnuôr, trôngx qơư tsinhr môngl seiz tsi tsês chor pangs đêx chia ntâus grê đêx tsinhz tas cxuô luz six hơưv chia khu đêx tsuôk cuôs huv. Ntơưv chor thangx tsangv tsi muôx đêx tsuôk, xar kruôz hu Pêx xinhv đâux tư nhiax txas thoz cưx, khai thac tangs nro hâur đêx tsuôk kôngz.

Bleiv đêx ntơưv Công trinhx pangs Trôngz hluôr tơưk grêl kês uô phiv liv txus uô kôngz lông ntơưv pêx xinhv xar Thuận An

Viv tsi txâus đêx tsuôk, yangx 2 ha cax phê ntơưv tix lâul Võ Văn Sáng nhoz jos Thuận Thành mangl kruôr blôngx, kruôr chik

Pangs ntiv đêx ntơưv xar Thuận An mangl kruôr

Ntâu chor lax chiv ntux yaz ntơưv pêx xinhv jos Bu Đăk tu plêz, ngui cơ pôngz đơưz

Tsôngv box M’nông jos Bu Đăk sir jul tangr kruôr tsuô blêx lax chiv ntux yaz

Pêx xinhv xar Thuận An khai thac tangs nro kror đêx, pangs ntơưv chuôz zis chia tsuôk tsuô cax phê

Y Sơn

314
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.