Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Long Sơn lo blêx chiv ntux yaz

02/07/2020 16:47 G7T+7

Chiv ntux yaz 2019, xar Long Sơn (Ðăk Mil) chos lo muôx 30 ha blêx. Nhis hnuôr, ntâu chuôz zis tsôngv box Zir, Langl, Chu nhoz xar tưz sâu lo muôx 50% chor angr blêx đrul jông saz lo blêx đuô so li đuô kror qơư sâuv thangx tsangv hênhx.

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xar Long Sơn tiv zix zos zôngv mair hleik ntâus liên hoanx chia sâu blêx

Đrul uô kôngz xir por đêx, uô cê siz phaiz đêx, tu trơưs khoa hocx cir thuôx, uô trơưs kruôz kra ntơưv nganhx nôngz nghiêps…, tsơưv mangl jas ntux kruôr ntêr tangz sis chiv blêx por lênhx lo blêx ntâu. Chiv ntux yaz nhis hnuôr, blêx sâu fênhx đrăngz lo muôx li 6-7 tênhr/ha.

Chênhr mangx yangr ntux, pêx xinhv tox tsongs jaz blêx

Y Sơn

1,165
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.