Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuz saz lus hnuz Hôix môngl tsêr cơưv

07/09/2017 09:55 G9T+7

Hnuz 5/9, đrul yangx 22 chơưx shuv xinhz, sinh viên hur tangs nro têz qơưs, muôx 165.823 shu vxinhz sâuv thangx tsangv xênhr tưz caz saz lus môngl tsus tsêr krêz shông cơưv yaz 017-2018.

Trơưs thôngr cê ntơưv Sơv zor zux – Đox tox, shông cơưv 2017-2018, tangs nro xênhr muôx 391 cơ sơv zor zux, cxangz 6 cơ sơv so li shông cơưv uô ntêx; nhangx xangv muôx 165.823 shuv xinhz cxuô cxênhx, cxangz 7.725 shuv xinhz so li shông cơưv 2016-2017. Tangs nro nganhx lo đâux tư yangx 153 tiv nhiax cxiv tsang cơ sơv vâtx tsât; hur ntơư, cxiv tsang yaz 133 phongx cơưv, đrul tangs nro pênhr yangx 64 tiv nhiax. Chor tsêr lo cxiv tsang, khu hlôngr ntâu công trinhx hangx mux sưs li thư viênx, yangr, xuz njang, khu hlôngr poz yangx 64 tiv nhiax. Tangs nro nganhx tưz đâux tư yangx 23,7 tiv nhiax zuôr ntơưr tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, zuôr ntâu zangv thiêt bix yaz cxangz tsuô chor tsêr phôv thông…

Đôngx chir Lê Diênr, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr ntâus jăngx đruôl krêz shông cơưv yaz ntơưv Tsêr THPT Chu Văn An (Gia Nghiar). Ảnh: Vũ Trang

Đôngx chir Ngô Thanh Danh, Phor Bir thư Thươngx trưx Xênhr wiv, thơưx Pangz ĐBCH xênhr khơưs hocx bôngv tsuô shuv xinhz hlang txov nhev cơưv coz ntơưv Tsêr THPT  chuên nguênr Chir Thanh. Ảnh: Đặng Hiền

Đôngx chir Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr khơưs 20 pox hocx bôngv tsuô shuv xinhz pluôs hlang txov nhev ntơưv Tsêr THPT DTNT N’Trang Lơng (Gia Nghiar). Ảnh: Đức Hùng

Đôngx chir Điêuv Xuân Hungx, WVTVXW, Tsuv tinhx WBMTTQ Viêtx Nam xênhr khơưs hocx bôngv tsuô shuv xinhz Tsêr PTDTNT hênhx Đăk R’Lâp. Ảnh: Thanh Nga

Đôngc chir Tôn Thix Ngocx Hanhx, XWV, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr khơưs Fax côngs nhênhx Tsêr THPT huv Têz qơưs tsuô Tsêr THPT Trươngx Chinh, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp)

Shênhv hnuz krêz shông cơưv yaz ntơưv Tsêr THPT chuên Nguênr Chir Thanh. Ảnh: Nguyễn Hiền

Shuv xinhz, zor viên Tsêr THCS Bu Prăng, xar Quangv Trưx (Tui Đưc) uô nghi thưc chaox cơx hur lêr krêz shông cơưv. Ảnh: Phan Tân

Chor cưr shuv xinhz lơp 1, Tsêr cơưv cxênhx I Lê Đinhx Chinh, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) shir phangz lus thơưx hnuz môngl cơưv. Ảnh: Quốc Sỹ

Nguyễn Hiền

2,952
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.