Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drơu đrơu nar rbŭn hăn nti sam bŭt

07/09/2017 09:55 G9T+7

Lơ 5/9, ndrel ma dăch rlau 22 triệu kon se nti, sinh viên lam bri dak, tâm 165.823 kon se nti lam n’gor lĕ drơu đrơu tât ta wâl sam bŭt ndâk năm nti mhe 2017 – 2018.

Tĕng ksiêm bơh M’bŭch ntĭm sơm – Nkra nau kan, năm 2017 – 2018, lam n’gor gĕh 391 wâl sam bŭt, n’hao 6 wâl sam bŭt đah năm e; mĭn lah gĕh tâm 165.823 kon se nti tâm ăp gưl nti, n’hao 7.725 kon se nti đah năm 2016 – 2017. Lam m’bŭch ntĭm sơm dơi nsu rlau 153 r’me prăk gơi ndâk nkra wâl sam bŭt, jrô nti, ndu ndơ dŏng; tâm nĕ, ndâk nkra mhe gĕh 133 jrô nti, đah rnoh prăk dŏng nkra tât 64 r’me prăk. Ăp wâl sam bŭt dơi ndâk nkra, nkra tay ăp ntil jrô tâm ban jrô manh rŏ sam bŭt, nglan wâl sam bŭt, n’har, nkra tay wâl sam bŭt ơm rlau 64 r’me prăk. Lam m’bŭch lĕ nsu rlau 23,7 r’me prăk rvăt sam bŭt rŏ, sam bŭt nchih ân ma kon se nti kon bu nong iê bu nuyh, rvăt ăp ntil ndu ndơ dŏng ntĭm ma kon se jê, ndu ndơ dŏng tay ma wâl sam bŭt gưl III…

Wa Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ranh HÐBL n’gor goh gâr ntơm ndâk năm nti mhe ta Wâl sam bŭt gưl III Chu Văn An (Gia Nghĩa). Ảnh: Vũ Trang

Wa Ngô Thanh Danh, Groi Bí thư Kâp chăm N’gor ủy, Kô ranh Phung kan Quốc hội n’gor ân học bổng ma kon se nti gĕh nau o-ach nsrôih nti blau ta Wâl sam bŭt gưl III chuyên Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Đặng Hiền

Wa Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor ân 20 học bổng ma kon se nti gĕh nau o-ach nsrôih nti blau ta Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N’Trang Lơng (Gia Nghĩa). Ảnh: Đức Hùng

Wa Ðiểu Xuân Hùng, UVTVNU, Kô ranh UBMTBD Việt Nam n’gor ân học bổng ma kon se sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti n’qual Dak R’lâp. Ảnh: Thanh Nga

Wa Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Groi Kô ranh UB BL n’gor jao Sam bŭt kơp Wâl sam bŭt gưl III di Bri dak ma Wâl sam bŭt gưl III Trường Chinh, xă Dak Wer (Dak R’lâp)

Rup mpơl nar ntơm ndâk năm nti mhe ta Wâl sam bŭt gưl III chuyên Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Nguyễn Hiền

Kon se nti, nai ntĭm Wâl sam bŭt gưl II Bu Prăng, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) mbah siăm kơ ta nar ntơm ndâk năm nti mhe. Ảnh: Phan Tân

Ăp kon se nti jrô 1, Wâl sam bŭt gưl I Lê Ðình Chinh, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) m’ak ta nar ntơm dơi hăn nti sam bŭt. Ảnh: Quốc Sỹ

Nguyễn Hiền

2,951
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.