Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhănr tin pangz viv nênhs pluôs chuôz txix 00 six hơưv hnuz 19/8

22/08/2019 09:35 G8T+7

Chia pangz uô trơưs mux tiêu txu pluôs truôx đrênhk ntơưv Têz qơưs haz til môngl txus "Hnuz kangz ntux tir yeiz pluôs" haz tsinhv zos "Hnuz viv nênhs pluôs nhoz Viêtx Nam” 17/10, Bôs Thông tin haz Truênx thông, Bôs Los đôngs - Thương binh haz Xar hôix, Wiv ban Trung ương MTTQ Viêtx Nam uô cê tsov cưv kruôz hu nhănr tin pangz viv nênhs pluôs sâuv Côngv Thông tin điêns tưv nhân đaos têz qơưs 1400: "Tangs nro têz qơưs côngv ttek viv nênhs pluôs” shông 2019.

​​​

Côngv Thông tin điêns tưv nhân đaos Têz qơưs 1400 nhênhx tuôv zinhv pangz

Chuôz txix 00 tênhz six hơưv hnuz 19/8 txus tangs 24 tênhz six hơưv hnuz 31/12/2019, Côngv Thông tin điêns tưv nhân đaos Têz qơưs 1400 krêz hês thôngr chia tol txaik tuôv zinhv pangz ntơưv chor tsov cưv, car nhênhs tsuô uô trơưs hâux lưv txu pluôs truôx đrênhk.

Tin nhănr pangz, pangz viv nênhs pluôs trơưs cur phap: "VNN n" xang 1408 (hur ntơư, n zos chor jas pangz 20.000 nhiax; n jơưr hans txix 1-100); txi jơưr hans jas nhănr tin. Iz tin nhănr, tsưr sir zôngv thuô bo ji đôngs zuôr pangz tsơưs hlo 20.000 nhiax viv nênhs pluôs.

Bảo Ngọc

280
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.