Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krêz đangr tsưr ziv uô jông, huv trâu kror tsinhz phangx, tangr cangz moz

14/10/2021 15:08 G10T+7

Xangv txus 13 tênhz nuz 12/10, tangs nro xênhr muôx 861 ca moz Covid-19; hur ntơư muôx 543 ca moz Covid-19 tưz lo khu jông, tơưv tsêr khu moz haz muôx 3 ca tuôs.

Txix nuz 1-10/10, muôx 8.591 pêx xinhv ntơưv chor xênhr, đrôngl făngz Kangz têz tror lus hur xênhr. Chor trongx qơư tưz phênhz huv tiz nênhs haz cuêt tinhv tsưr ziv cêv kuôl huv, tsơưs cil txangr moz trâu côngx đôngx. 

Nhangx xangv, nuz 14/10, Đăk Nông tol muôx li 200 lênhx tiz nênhs lus ntơưv đrôngl HCM; lo cêv kuôl tox tsongs 21 nuz ntơưv Trung tâm Yangz shuv haz cơưv nzir ciênr thưc cuôr phongx, an ninh thuôx xar Trường Xuân (Đăk Song), uô kangz ntơư cêv kuôl ntơưv tsêr 7 nuz.

Bí thư Xênhr wiv tơư kra, tsuv muôx phương anr zaiv cêr nuv uô trâu pux tuz nhuôs thâuv tror lus hur xênhr, tiv zix mas chor los đôngx phôv thông

Kra chei ntơưv jas cơưv trâu Ban tơư kra phangx, tangr moz sâuv tiz nênhs xênhr Đăk Nông nuz 11/10, Bí thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh nhênhx haz kruôs hêx thôngr tsinhz chei, cxuô cxênhx Pêx xinhv tưz côngv saz, côngv đăngs jul hur hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19 nôngz nhôngl đhâu.  

Tinhx hinhx cangz moz cơ banv tưz lo tangr tangz sis tsinhv muôx ntâu cxơưx, tsi pâuz mas tsi lo tuôv mov, lơ lax tsuv cxiz chênhr sir jul chor tsưr ziv zov chênhr. Cênhz zov chênhr hâux lưv an sinh tsôngv langx, cxuô trôngx qơư, đơn vix, pêx xinhv txuôl nzir phat hui tinh thânx siz hluz, pangz pêx xinhv njiz txov nhev viv cangz moz. Iz făngz môngl tol pêx xinhv txov nhev tror lus hur xênhr, Sơv LĐTB-XH muôx phương anr zaiv cêr nuv uô trâu pux tuz nhuôs thâuv tror lus hur xênhr, tiv zix mas chor los đôngx phôv thông. 

Đồ họa: Việt Dũng

Nganhx tsưc năng krêz đangr chor nênhs tênhs tiêm văc xin, ưu tiên trâu thangx tsangv muôx ngui cơ saz haz lưx lươngs tsinhr môngl lus, njiz ntâu lênhx nênhs. Cênhz đrul phangx, tangr moz, cxuô cxênhx, cxuô nganhx, đơn vix, trôngx qơư tsuv tox tsongs cxiz chênhr phux hôix phuôv tsangr cinh têr. 

Bảo Ngọc

2,710
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.