Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nam Xuân zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs

30/09/2021 16:56 G9T+7

Xar Nam Xuân (Krông Nô) zos trôngx qơư muôx chông tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx nhoz. Chos shông đhâu, Đảng bôx xar xac đinhs hâux lưv cxiv tsang, phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs zos iz hur chor hâux lưv zov chênhr chia cxơư muôx jul chox kra, đăngs jul chiênr đâur ntơưv tsov cưv cơ sơv đảng.

Đảng wiv xar tưz tox tsongs chox kra, tơư kra chor chi bôx trưx thuôx pâuz mênhx cui trinhx, thuv tux tưz xưs li chor grei kra txix ly kra tiz nênhs môngl cơưv shuv, cêt nax đảng viên. Chor chi bôx phênhz công đảng viên tsinhv muôx tsưr tsưr ziv hur uô hâux lưv Đảng, muôx côngz bê, pâuz phong tux, tox cuanr ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs tuôx sinh hoax ntơưv jêx jos chia cxiv tsang lưx lươngs nongx côt. Đhâu ntơư chor phong tsox, hoax đôngx, ntâu cuânx chungr trâu saz, ntâus ntêx, muôx đôngx cơ sir jul tưz lo kra cơưv shuv lus Đảng… Txus uôr, Đảng bôx xar Nam Xuân muôx 326 đảng viên, sinh hoax ntơưv 15 chi bôx; hur ntơư, muôx 232 đảng viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Chor đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs uô kangz lo kêt nax đảng por lênhx muôx saz phat hui vai tsox xung cich, ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, tuôr truôx văn hoar truênx thôngr; pangz mangx chox chuv trương, chinhr sach ntơưv Đảng, Têz qơưs môngl txus luz nênhx.

Zơưv Vi Văn Thắng (yo đơư), Bí thư Chi bôx jos Nam Thanh txangr jê, kruôz ntuôl pêx xinhv xair kôngz chok huv chia phuôv tsangr cinh têr

Uô kangz kêt nax đảng, tix lâul Nông Văn Sòn (minhx cxưx Langl) sir jul, cơưv shuv chia uô tar jông hâux lưv lo zos

Chor đảng viên trâu saz kruôz ntuôl, pangz mangx tuôr tsês văn hoar truênx thôngr ntơưv tsôngv box Langl nhoz jos Thanh Sơn

Đảng viên Lương Thị Lá, canr bôx Lao đôngx-Thương binh haz Tsôngv langx xar Nam Xuân saz ntêr kra pêx xinhv zaiv cêr chêr đôx chinhr sach

Ntâu ntu cêr môngl lus đhâu jos nhoz xar Nam Xuân lo canr bôx, đảng viên haz Pêx yưv pangz nhiax uô

Y Sơn

3,092
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.