Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shông 2021, Đăk Nông sir jul cxangz ndê cinh têr lo yangx 7,18%

31/12/2020 10:45 G12T+7

Shông 2020, tsiv muôx ntâu txov nhev, tangz sis Đắk Nông tưz tox tsongs kra uô “mux tiêu cep” trơưs tơư kra ntơưv Chinhr phuv zos cênhz phuôv tsangr cinh têr, cênhz phangx tangr cangz moz Covid-19. Shông 2020, xênhr tưz uô tar 11/16 pơưk chiv tiêu cinh têr-tsôngv langx.

Tôc đôs cxangz ndê cinh têr ntơưv xênhr lo 4,65%; tiv lêx chuôz zis pluôl txu yangx 3,5% so li shông 2019 haz tsuôl cxuôr hur kangz 7%. Hâux lưv phangx tangr lo Covid-19 haz moz kang đơưz lo kra uô huv six, muôx kangz hâu.

Shông 2021, xênhr Đăk Nông chuôz mux tiêu sir jul cuôs uô lo ntâu  chiv tiêu, uô đôngs lưx chia uô tar Nghis cuêt Đaix hôix Đangv bôx xênhr jas tiv XII, ntu 2021 - 2025. Xênhr chuôz chiv tiêu 11 pơưk chiv tiêu zov chênhr, hur ntơư sir jul cxangz ndê cinh têr lo yangx 7,18%; sâu fênhx đrăng tâu hâu tiz nênhs lo 50,62 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông; tiv lêx chuôz zis pluôl txu yangx 2%/shông; sâu ngân sach 2.750 tiv nhiax...

Shông 2021, nganhx Công nghiêpx haz Cxiv tsang cxangz 12,94%

Tiv lêx cêr luôv cxeik shông 2021 lo 66%

99% chuôz zis lo sir zôngv pangx tênhz

Tiv lêx chuôz zis pluôl zos minhx cxưx nênhs tsơưs txu txix 4% tror sâuv

Chok hangr jôngr yaz tox tsongs lo 1.000 ha, tiv lêx vur hangr jôngr yangx 38,15%

Sir jul 3 xar lo huv jêx jos yaz

Quốc Sỹ

685
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.